Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por gastos de adquisición de libros de texto

Normativa:Art.º 4 do Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño.

Contía e límites máximos da dedución

 • O 100 por 100 dos importes destinados á adquisición de libros de texto por cada fillo que curse estudos.

 • O importe da dedución por cada fillo non pode exceder dos límites que a continuación se sinalan, en función da cantidade resultante da suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro casas [0435] y [0460] da declaración.

  a. En declaracións individuais:

  (Base impoñible xeral + Base impoñible do aforro)Límite por fillo
  Ata 6.500,00 euros 100,00 euros
  Entre 6.500,01 e 10.000,00 euros 75,00 euros
  Entre 10.000,01 e 12.500,00 euros 50,00 euros

  b. En declaracións conxuntas:

  (Base impoñible xeral + Base impoñible do aforro)Límite por fillo
  Ata 10.000,00 euros 200,00 euros
  Entre 10.000,01 e 20.000 euros 100,00 euros
  Entre 20.000,01 e 25.000 euros 75,00 euros

  Os límites por fillo poden aplicarse de forma global para o conxunto deles.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Os libros de texto deben ser os editados para o desenvolvemento e a aplicación dos currículos correspondentes ao segundo ciclo de educación infantil, á educación primaria, á educación secundaria obrigatoria, ao bacharelato e aos ciclos formativos de formación profesional específica.
 • Unicamente poderán terse en conta, para os efectos da aplicación desta dedución, os gastos orixinados polos fillos que, á súa vez, dean dereito ao mínimo por descendentes.Se os fillos conviven con ambos os dous pais e estes optan pola tributación individual, a dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles.

  O requisito de convivencia ha de producirse na data de devindicación do imposto dado que, noutro caso, non existiría dereito a aplicar o mínimo por descendentes;non obstante:

  • No caso de garda e custodia compartida ambos os dous pais poderán aplicar a dedución se a ostentan na data de devindicación do imposto, ao ter un e outro dereito a aplicar o mínimo por descendentes.
  • Se o fillo tería falecido no ano, os pais poderían aplicar a dedución se convivían con el na data do falecemento.

  Se o fillo convive cos pais as cantidades satisfeitas ratearanse entre eles, con independencia de quen realice efectivamente o pagamento e de se ambos os dous pais poden ou non aplicar efectivamente a dedución en virtude das contías das súas bases impoñibles.O límite da dedución non se ratea ao establecer a norma un límite máximo da dedución, con respecto a cada fillo, segundo o tipo de tributación, individual ou conxunta, e a contía da base impoñible.

  Pola contra, se o fillo só convive cun dos pais na data de devindicación do imposto, a dedución só pode ser aplicada por el e polo importe total das cantidades satisfeitas, mesmo cando a totalidade ou parte delas fosen aboadas polo outro proxenitor.

 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro casas [0435] y [0460] da declaración, do contribuínte non supere as seguintes contías:

  • - 12.500 euros en tributación individual.
  • - 25.000 euros en tributación conxunta.