Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por gastos de aprendizaxe extraescolar de idiomas estranxeiros

Normativa:Art.º 4 bis do Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño.

Contía e límite da dedución

 • O 15 por 100 dos importes destinados á aprendizaxe extraescolar de idiomas estranxeiros polos fillos que cursen estudos correspondentes ao segundo ciclo de educación infantil, á educación primaria, á educación secundaria obrigatoria, ao bacharelato e aos ciclos formativos de formación profesional específica.

  É deducible aquela parte de gasto correspondente a ensino de lingua estranxeira que se realiza no transcurso do curso escolar fóra do horario correspondente ao seu currículo, entre outros, inclúense os gastos por asistencia a unha escola oficial de idiomas ou por asistencia a unha academia de idiomas.

  Pola contra, non serán deducibles os gastos orixinados por cursar estudos no estranxeiro ou os orixinados pola realización de campamentos de verán no estranxeiro ou en territorio nacional para a aprendizaxe dun idioma.

  No caso de gastos satisfeitos nos colexios bilingües só será deducible aquela parte de gasto destinado a aprendizaxe de lingua estranxeira cando se trate dunha actividade extraescolar.

 • O límite para a aplicación desta dedución será de 100 euros por fillo.

  O límite pode aplicarse de forma global para o conxunto de fillos que dean dereito á aplicación do mínimo por descendentes.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Unicamente poderán terse en conta, para os efectos da aplicación desta dedución, os gastos orixinados polos fillos que, á súa vez, dean dereito ao mínimo por descendentes.
 • Se os fillos conviven con ambos os dous pais e estes optan pola tributación individual, a dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles.

  Son aplicables a esta dedución en relación ao requisito de convivencia e sobre o rateo os mesmos criterios que para a aplicación da dedución autonómica por adquisición de libros de texto.

 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro do contribuínte casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes contías:

  • - 12.500 euros en tributación individual.
  • - 25.000 euros en tributación conxunta.
 • O contribuínte deberá conservar, a disposición da Administración tributaria as facturas ou os documentos equivalentes.