Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por gastos relativos aos descendentes ou acollidos menores de seis anos por motivos de conciliación

Normativa:Art.º 6 bis do Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño.

Contía da dedución

El 40 por 100 do importe anual satisfeito polos gastos derivados da prestación dos seguintes servizos a descendentes ou acollidos menores de seis anos:

 1. Estancias de nenos de 0 a 3 anos en escolas infantís ou en gardarías.
 2. Servizo de custodia, servizo de comedor e actividades extraescolares de nenos de 3 a 6 anos en centros educativos.
 3. Contratación laboral dunha persoa para coidar do menor.

Límite máximo da dedución

 • O límite máximo da dedución aplicable é de 600 euros anuais.
 • Cando dous contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución e opten pola declaración individual, o límite máximo da dedución tense que ratear entre eles por partes iguais.
 • Se todos os descendentes ou acollidos deixan de ser menores de seis anos ao longo do ano, o límite máximo da dedución (600 euros) tense que ratear pola suma do número de días en que os descendentes ou acollidos fosen menores de seis anos durante o ano natural.Tamén se ten que ratear do mesmo modo o límite máximo da dedución se os descendentes naceron ou foron adoptados ao longo do ano, ou se os menores foron acollidos ao longo do ano.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que os contribuíntes desenvolvan actividades por conta allea ou por conta propia xeradoras de rendementos do traballo ou de rendementos de actividades económicas.
 • Que a suma da base impoñible xeral e do aforro do contribuínte, casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes contías:

  • - 30.000 euros en tributación individual.
  • - 48.000 euros en tributación conxunta.
 • Que o pagamento dos gastos que dan dereito á dedución se faga mediante tarxeta de crédito ou de débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas de entidades de crédito.
 • No suposto de dedución dos gastos da contratación dunha persoa empregada, esta ten que estar dada de alta no réxime especial para empregados do fogar da Seguridade Social.