Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Para familias monoparentais

Normativa:Art.º 12 do Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro.

Contía da dedución

303 euros para o contribuínte que teña o seu cargo descendentes, sempre que non conviva con calquera outra persoa allea aos citados descendentes, salvo que se trate de ascendentes que xeren o dereito á aplicación do mínimo por ascendentes.

Condicións e outros requisitos para a aplicación da dedución

 • Considéranse descendentes para os efectos da aplicación desta dedución:

  1. Os fillos menores de idade, tanto por relación de paternidade coma de adopción, sempre que convivan co contribuínte e non teñan rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros.
  2. Os fillos maiores de idade con discapacidade, tanto por relación de paternidade coma de adopción, sempre que convivan co contribuínte e non teñan rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros.
  3. Os descendentes a que se refiren os apartados a) e b) anteriores que, sen convivir co contribuínte, dependan economicamente del e estean internados en centros especializados.

  Asimílanse a descendentes as persoas vinculadas ao contribuínte por razón de tutela e acollemento, nos termos previstos na lexislación civil aplicable.

  Importante: en caso de convivencia con descendentes que non teñan esa consideración para os efectos da dedución, non se perderá o dereito a esta sempre e cando as rendas anuais do descendente, excluídas as exentas, non sexan superiores a 8.000 euros.

 • Que a suma da base impoñible xeral e do aforro casas [0435] y [0460] da declaración, máis o importe das anualidades por alimentos exentas, non debe resultar superior a 35.240 euros.

 • Cando ao longo do exercicio se leve a cabo unha alteración da situación familiar por calquera causa, para os efectos de aplicación da dedución, entenderase que existiu convivencia cando tal situación se produza durante polo menos 183 días ao ano.

  Nos casos en que a separación, divorcio ou viuvez se producisen durante o ano, soamente se computarán para o cálculo da convivencia para os efectos desta dedución, os días de convivencia posteriores á data nos que se produza esa situación.

  No caso de que a custodia estea atribuída a varios proxenitores, a dedución só se aplicará a aquel contribuínte que teña un réxime de convivencia anual superior a 183 días.No caso de que a convivencia sexa paritaria, non se terá dereito a dedución.

Compatibilidade

Esta dedución é compatible coa dedución "Para familias numerosas".