Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por adopción ou nacemento

Normativa:Art.º 1.Nove Texto Refundido das disposicións legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro.

Contías da dedución

Os contribuíntes poderán deducir, por cada fillo nacido ou adoptado no período impositivo no que se produza o nacemento ou a adopción, as seguintes cantidades:

 •  100 euros se se trata do primeiro fillo.
 •  200 euros se se trata do segundo fillo.
 •  300 euros se se trata do terceiro fillo ou sucesivos.

Requisitos e outras condicións de aplicación

 • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro, suma das casas [0435] y [0460] da declaración, non supere:

  • - 30.000 euros en declaración individual.
  • - 50.000 euros en declaración conxunta.
 • Cando os fillos nacidos ou adoptados no período impositivo convivan con ambos os dous proxenitores ou adoptantes e estes sexan declarantes con dereito á aplicación da dedución, o importe desta practicarase por metade na declaración de cada un dos proxenitores ou adoptantes, salvo que estes tributen presentando unha única declaración conxunta, en cuxo caso se aplicará nesta a totalidade do importe que corresponda por esta dedución.

  Se un dos proxenitores ou adoptantes cos que convive o fillo biolóxico ou adoptado e que tributa de forma individual non cumpre o requisito do límite de base impoñible, o importe íntegro da dedución poderá aplicala o outro proxenitor ou adoptante que o cumpra.

 • No caso de que o número de fillos de cada proxenitor ou adoptante dea lugar á aplicación dun importe diferente, ambos os dous aplicaranse a dedución que corresponda en función do número de fillos preexistente.

  Se dándose esta circunstancia a declaración for conxunta, a dedución será a suma do que a cada un correspondería se a declaración fose individual, segundo o indicado no parágrafo anterior.