Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por gastos na adquisición de material escolar e libros de texto

Normativa:Art.º 1.Oito Texto Refundido das disposicións legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro.

Contía da dedución

120 euros por cada descendente pola adquisición de material escolar e libros de texto derivados da escolarización dos seus descendentes no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria e educación secundaria obrigatoria.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro, suma das casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  a. No suposto de contribuíntes que non formen parte dunha unidade familiar que teña a condición legal de familia numerosa:

  • 20.000 euros en tributación individual.
  • 40.000 euros en tributación conxunta.

  b. No suposto de contribuíntes que formen parte dunha unidade familiar que teña a condición legal de familia numerosa:

  • 33.000 euros en tributación individual.
  • 53.000 euros en tributación conxunta.
 • A dedución corresponderá ao ascendente que satisfixese as cantidades destinadas á adquisición dos libros de texto e do material escolar.Cando exista máis dun contribuínte con dereito á aplicación do beneficio fiscal, el importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles.

  No caso de que un dos contribuíntes con dereito á aplicación do beneficio fiscal non presente declaración por non estar obrigado o outro contribuínte se cumpre os requisitos pode aplicala na súa totalidade.

 • Para a aplicación da presente dedución, só se terán en conta aqueles descendentes que dean dereito á aplicación do mínimo por descendentes no artigo 58 da Lei do IRPF:
 • O importe da dedución deberá minorarse, por cada descendente, na cantidade correspondente ás bolsas e axudas obtidas no período impositivo procedentes da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia ou de calquera outra Administración Pública, que cubra a totalidade ou parte dos gastos por adquisición de material escolar ou libros de texto.