Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación

Normativa:Art.º 1.Seis Texto Refundido das disposicións legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro.

Contía e límite máximo da dedución

 • O 20 por 100 das cantidades investidas durante o exercicio na adquisición de accións ou participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capital en sociedades anónimas, limitadas, anónimas laborais, limitadas laborais ou cooperativas.
 • O límite de dedución aplicable é de 4.000 euros

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • A participación do contribuínte, computada xunto coas do cónxuxe ou persoas unidas por razón de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao incluído, non pode ser superior ao 40 por 100 do capital social da sociedade obxecto do investimento ou dos seus dereitos de voto en ningún momento e durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.
 • A entidade na que hai que materializar o investimento debe cumprir os seguintes requisitos:

  1. Debe ter o domicilio social e fiscal na Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia e mantelo durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.
  2. Debe desempeñar unha actividade económica durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.

   Para tal efecto, non debe ter por actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co disposto no artigo 4.Ocho.Dous.a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.

  3. Debe contar, como mínimo e dende o primeiro exercicio fiscal, cunha persoa contratada con contrato laboral e a xornada completa, dadas de alta no réxime xeral da Seguridade Social, durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.
  4. En caso de que o investimento se realizase mediante unha ampliación de capital, a so­ciedad mercantil debeu ser constituída nos tres anos anteriores á data desta ampliación, e que ademais, durante os vinte e catro meses seguintes á data do inicio do período impositivo do Imposto sobre Sociedades no que tivese realizado a ampliación, o seu equipo medio teríase incrementado, polo menos en dúas persoas, con respecto ao equipo medio dos doce meses anteriores, e que o devandito incremento se manteña durante un período adicional doutros vinte e catro meses.

   Para o cálculo do equipo medio total da empresa e do seu incremento tomarán as persoas empregadas, nos termos que dispoña a lexislación laboral, tendo en conta a xornada contratada en relación á xornada completa.

 • O contribuínte pode formar parte do consello de administración da sociedade na que materializou o investimento, pero en ningún caso pode levar a cabo funcións executivas nin de dirección durante un prazo de dez anos.Tampouco pode manter unha relación laboral coa entidade obxecto do investimento durante ese mesmo prazo.
 • As operacións nas que sexa aplicable a dedución deben formalizarse en escritura pública, na que se debe especificar a identidade dos investidores e o importe do investimento respectivo.
 • As participacións adquiridas deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un período mínimo de tres anos, seguintes á constitución ou ampliación.
 • A aplicación da dedución requirirá a comunicación previa á Administración rexional na forma que regulamentariamente se determine.

Perda do dereito á dedución practicada

O incumprimento dos requisitos anteriores leva consigo a perda do beneficio fiscal, de conformidade coa normativa estatal reguladora do IRPF.

Incompatibilidade

A dedución contida neste apartado resultará incompatible, para os mesmos investimentos, coa dedución autonómica por investimento en accións de entidades que cotizan no segmento de empresas en expansión do mercado alternativo bolsista.

Importante:os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por investimento na adquisición de accións e participacións sociais en entidades novas ou de recente creación" do Anexo B.7) da declaración no que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o NIF da entidade de nova ou recente creación e, se existe, o da segunda entidade, indicando o importe total da dedución por investimentos en empresas de nova ou recente creación na casa correspondente.