Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por investimento en instalacións de recursos enerxéticos renovables

Normativa:Art.º 1.Cinco Texto Refundido das disposicións legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro.

Contía e límite máximo da dedución

  • O 10 por 100 dos investimentos realizados en execución de proxectos de instalación de recursos enerxéticos procedentes das fontes de enerxía renovables seguintes:solar térmica e fotovoltaica e eólica.
  • O límite de dedución aplicable é de 1.000 euros anuais.

Base máxima da dedución

A base desta dedución está constituída polas cantidades satisfeitas para a adquisición e instalación dos recursos enerxéticos renovables que corresen a cargo do contribuínte, sen que o seu importe máximo poida superar os 10.000 euros.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • A instalación dos recursos enerxéticos renovables debe realizarse en vivendas que constitúan ou vaian constituír a residencia habitual do contribuínte ou nas que se destinen ao arrendamento, sempre que este último non teña a consideración de actividade económica.

    As circunstancias que determinan que o arrendamento de inmobles constitúa actividade económica coméntanse dentro do concepto de rendementos de capital mobiliario en "outras precisións en relación co concepto de rendementos do capital inmobiliario" no capítulo 4.

  • A aplicación da dedución requirirá o recoñecemento previo da Administración rexional sobre a súa procedencia na forma que regulamentariamente se determine.
  • A aplicación da dedución requirirá que o importe comprobado do patrimonio do contribuínte, ao finalizar o período da imposición, exceda do valor que botara a súa comprobación ao inicio deste, polo menos na contía dos investimentos realizados, de acordo cos requisitos establecidos con carácter xeral pola normativa estatal reguladora do IRPF.