Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por investimento en vivenda habitual por mozos de idade igual ou inferior a 35 anos

Importante: os contribuíntes que aplicaron as deducións autonómicas por investimento en vivenda con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2013, poderán aplicar sobre as cantidades satisfechasen o exercicio, pola mesma vivenda, o "Réxime transitorio da dedución por investimento en vivenda habitual", que se comenta a continuación dentro das deducións da Rexión de Murcia.

Normativa:Art.º 1.Un Texto Refundido das disposicións legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro.

Contía da dedución

O 5 por 100 das cantidades satisfeitas no exercicio pola adquisición, construción, ampliación ou rehabilitación da vivenda que constitúa ou vaia constituír a vivenda habitual do contribuínte, incluídos os gastos orixinados que corresen a cargo do adquirente e, no caso de financiamento alleo, a amortización, os intereses e demais gastos derivados desta.

Entenderase por vivenda habitual a vivenda na que o contribuínte resida por un prazo continuado de tres anos.Non obstante, entenderase que a vivenda tivo aquel carácter cando, a pesar de non transcorrer o devandito prazo, se produza o falecemento do contribuínte ou concorran circunstancias que necesariamente esixan o cambio de vivenda, tales como separación matrimonial, traslado laboral, obtención de primeiro emprego, de emprego máis vantaxoso ou outros análogos.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

Importante: esta dedución será de aplicación aos contribuíntes que cumpran os requisitos que a continuación indicamos, con independencia da data na que se realizase a adquisición da vivenda ou se iniciasen as obras de rehabilitación ou ampliación.Polo tanto, poderán aplicala os contribuíntes que realizasen o investimento na vivenda habitual a partir de 1 de xaneiro de 2013.

  • Que os contribuíntes teñan o seu residencia habitual na Rexión de Murcia.
  • Que os contribuíntes teñan unha idade sexa igual ou inferior a 35 anos no momento da data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).
  • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro do contribuínte, casas [0435] y [0460] da declaración, sexa inferior a 24.107,20 euros, sempre que a base impoñible do aforro, non supere a cantidade de 1.800 euros.
  • Tratándose de adquisición ou ampliación de vivenda, debe tratarse de vivendas de nova construción.Para estes efectos, considerarase vivenda de nova construción aquela cuxa adquisición represente a primeira transmisión desta con posterioridade á declaración de obra nova, sempre que non transcorresen tres anos dende a devandita declaración.
  • Tratándose de rehabilitación de vivenda, consideraranse as obras na mesma que cumpran os seguintes requisitos:

    1. Que fosen cualificadas ou declarada como actuación protexida en materia de rehabilitación de vivendas nos termos previstos no Real Decreto 2066/2008, do 12 de decembro, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012, ou con aquelas normas de ámbito estatal ou autonómico que as substitúan.
    2. Os establecidos na normativa reguladora do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas na redacción en vigor a 31 de decembro de 2012.
  • A dedución requirirá que o importe comprobado do patrimonio do suxeito pasivo, ao finalizar o período da imposición, exceda do valor que botara a súa comprobación ao final deste, polo menos na contía dos investimentos realizados, de acordo cos requisitos establecidos con carácter xeral pola normativa estatal reguladora do IRPF.

Límites aplicables:

A. Base máxima dos investimentos con dereito a dedución:

A base máxima das cantidades satisfeitas con dereito a esta dedución estará constituída polo resultado de restar da cantidade de 9.040 euros, aquelas cantidades que constitúan para o contribuínte a base da devandita dedución estatal, excluídas, se é o caso, as cantidades destinadas a obras de adecuación da vivenda habitual por razón de discapacidade, e sen que en ningún caso a diferenza poida ser negativa.

Tamén resultan aplicables en relación con esta dedución as regras establecidas na lexislación estatal na redacción en vigor a 31 de decembro de 2012 para os casos en que se practicasen deducións por unha vivenda habitual anterior ou se transmitise esta última obtendo unha ganancia patrimonial que se considerase exenta por reinvestimento, así como o requisito de aumento do patrimonio do contribuínte, polo menos, na contía dos investimentos con dereito á dedución.

B. Límite máximo absoluto:

O importe desta dedución non poderá superar a contía de 300 euros anuais, tanto en tributación individual coma en conxunta.