Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por investimentos en dispositivos domésticos de aforro de auga

Normativa:Art.º 1.Catro Texto Refundido das disposicións legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro.

Contía e límite máximo da dedución

  • O 20 por 100 dos investimentos realizados en dispositivos domésticos de aforro de auga, de acordo co establecido no artigo 4 da Lei 6/2006, do 21 de xullo, sobre incremento das medidas de aforro e conservación no consumo de auga na Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia.
  • O importe máximo de dedución aplicable é de 60 euros anuais.

Base máxima da dedución

  • A base da dedución, que está constituída polas cantidades satisfeitas para a adquisición e instalación dos dispositivos domésticos de aforro de auga que corresen a cargo do contribuínte, non poderá superar a cantidade de 300 euros anuais.

Requisitos e condicións para aplicar a dedución

  • Que as cantidades satisfeitas o sexan para a adquisición e instalación de dispositivos domésticos de aforro de auga en vivendas que constitúan a vivenda habitual do contribuínte.
  • Que exista un recoñecemento previo da Administración rexional sobre a procedencia da aplicación da dedución.