Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por cantidades investidas en adquisición ou construción de vivenda habitual para mozos

Normativa:Disposición transitoria primera.b) Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos.

Contía da dedución

 • O 3 por 100 das cantidades satisfeitas no exercicio cando se dean as seguintes circunstancias:

  1. Que se destinen á adquisición dunha vivenda
  2. Que a vivenda, radicando na Comunidade Autónoma de La Rioja, constitúa ou vaia a constituír a residencia habitual do contribuínte
  3. Que se trate de contribuíntes que teñan a consideración de "mozos", entendéndose como tales os contribuíntes que non cumprisen os 36 anos de idade á finalización do período impositivo (normalmente, o 31 de decembro).
 • O 5 por 100 das cantidades satisfeitas no exercicio no exercicio, cando dándose as circunstancias anteriores, a base liquidable xeral do contribuínte sometida a tributación segundo o artigo 56 da Lei do IRPF non exceda das seguintes cantidades:

  • - 18.030 euros en declaración individual.
  • - 30.050 euros en declaración conxunta.

  Sempre que, ademais, a base liquidable do aforro sometida a tributación segundo o artigo 56 da Lei do IRPF non supere 1.800 euros.

  A base liquidable xeral sometida a tributación segundo o artigo 56 da Lei do IRPF é o resultado de minorar o importe reflectido na casa [0505] da declaración na contía do mínimo persoal e familiar que forma parte da citada base liquidable xeral e que aparece reflectido na casa [0521] da declaración.

  Pola súa banda, a base liquidable do aforro sometida a tributación segundo o artigo 56 da Lei do IRPF é o resultado de minorar o importe reflectido na casa [0510] da declaración na contía do mínimo persoal e familiar que forma parte da citada base liquidable do aforro e que, no seu caso, aparecerá reflectido na casa [0522] da declaración.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Deben cumprirse os mesmos criterios que esixe a disposición transitoria décimo oitava da Lei do IRPF para ter dereito á aplicación do réxime transitorio da dedución estatal por investimento en adquisición ou construción de vivenda habitual.En concreto:

  1. Terán dereito á presente dedución os seguintes contribuíntes:
  1. Os que tivesen adquirido a súa vivenda habitual antes do 1 de xaneiro de 2013.
  2. Os que tivesen satisfeito cantidades con anterioridade á devandita data para a construción desta.

   Neste último suposto, salvo as ampliacións excepcionais contempladas na normativa do imposto en vigor a 31 de decembro de 2012, as obras deberán finalizar antes do prazo de catro anos dende o inicio do investimento, conforme ao réxime de dedución aplicable en caso de construción de vivenda habitual.

  3. Os contribuíntes que tivesen satisfeito cantidades con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013 por obras de ampliación da vivenda habitual, sempre que as citadas obras estean rematadas antes de 1 de xaneiro de 2017.
 • En todo caso, resultará necesario que o contribuínte tivese practicado a dedución por investimento en vivenda habitual nun período impositivo devindicado antes do 1 de xaneiro de 2013, salvo que non a puidesen practicar aínda porque o importe investido nesta non superase as cantidades invertidas en vivendas anteriores, na medida que tivesen sido obxecto de dedución e, no seu caso, o importe das ganancias patrimoniais exentas por reinversión.Deben cumprirse os mesmos criterios que esixe a disposición transitoria décimo oitava da Lei do  IRPF para ter dereito á aplicación do réxime transitorio da dedución estatal por investimento en adquisición ou construción de vivenda habitual.En concreto:
 • Ademais deberán cumprirse todos os requisitos establecidos, con carácter xeral, na normativa estatal reguladora do IRPF, na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2012, sobre os conceptos de vivenda habitual, adquisición desta e elementos que integran a base da dedución aplicable, así como sobre comprobación da situación patrimonial do contribuínte ao finalizar o período da imposición.
 • A base máxima anual das deducións autonómicas para adquisición de vivenda e de segunda vivenda no medio rural virá constituída polo importe resultante de minorar a cantidade de 9.040 euros naquelas cantidades que constitúan para o contribuínte base da dedución por investimento en vivenda habitual contemplada na normativa estatal, sempre que o contribuínte teña dereito á aplicación do réxime transitorio da dedución por investimento en vivenda habitual prevista na disposición transitoria décimo oitava da Lei do IRPF, excluídas, se é o caso, as cantidades destinadas a obras de adecuación da vivenda habitual por razón de discapacidade.
 • En caso de tributación conxunta, só poderán beneficiarse desta dedución os contribuíntes integrados na unidade familiar que teña a consideración de "mozo" nos termos anteriormente comentados, polas cantidades efectivamente investidas por eles.

  Importante:aqueles mozos que tivesen adquirido ou rehabilitado a súa vivenda antes do día 1 de xaneiro de 2013 deberán seguir aplicando a presente dedución en vez da dedución por investimento en vivenda habitual de mozos menores de 36 anos que é incompatible con esta.