Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por obras de adecuación de vivenda habitual en La Rioja para persoas con discapacidade

Normativa:Disposición transitoria primera.d) Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos.

Contía da dedución

O 15 por 100 das cantidades satisfeitas en obras de adecuación daquela vivenda que, radicando na Comunidade Autónoma de La Rioja, constitúa ou vaia constituír a súa residencia habitual, sempre que se trate de contribuíntes que teñan a consideración de persoas con discapacidade.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Deben cumprirse os mesmos criterios que esixe a disposición transitoria décimo oitava da Lei do  IRPF para ter dereito á aplicación do réxime transitorio da dedución estatal por obras de rehabilitación na vivenda habitual.

  En concreto:

  • Só terán dereito á presente dedución os contribuíntes que tivesen satisfeito cantidades para a realización de obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual das persoas con discapacidade con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013 sempre e cando as citadas obras ou instalacións estean concluídas antes de 1 de xaneiro de 2017.

   En todo caso, resultará necesario que o contribuínte tivese practicado a dedución por investimento en vivenda habitual nun período impositivo devindicado antes do 1 de xaneiro de 2013, salvo que tivese resultado de aplicación o disposto no artigo 68.1.2.º da Lei do IRPF, na súa redacción vixente a 31 de decembro de 2012, relativo aos límites da aplicación da dedución por adquisición ou rehabilitación doutras vivendas habituais anteriores e pola xeración dunha ganancia patrimonial exenta por reinvestimento, que impiden a práctica da dedución por adquisición da nova en tanto non se superen os importes detallados no devandito artigo.

  • A citada dedución aplícase polas obras de adecuación da vivenda habitual, entendendo como tales as definidas no artigo 68.1.4º da Lei de IRPF na redacción vixente a 31 de decembro de 2012.

 • Os contribuíntes han de ter a consideración legal de persoa con discapacidade.

  Deberán cumprirse os requisitos establecidos no artigo 72.1 do Regulamento do imposto e que a súa acreditación deberá efectuarse segundo o previsto no devandito artigo.

 • A base máxima desta dedución conxuntamente coa de rehabilitación de vivenda habitual establécese en 9.040 euros.

 • As obras e instalacións de adecuación deberán ser certificadas mediante o correspondente informe técnico emitido por órgano competente na materia como necesarias para a accesibilidade e comunicación sensorial que faciliten o desenvolvemento digno e adecuado das persoas con discapacidade.