Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por cantidades doadas a Fundacións de Castela e León e para a recuperación do patrimonio histórico, cultural e natural

Normativa:Art.º 9 c), d) e e) e 10 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castela e León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades doadas coas seguintes finalidades:

  a. Rehabilitación ou conservación de bens que se encontren no territorio de Castela e León, que formen parte do Patrimonio Histórico Español ou do Patrimonio Cultural de Castela e León e que estean inscritos no Rexistro Xeral de Bens de Interese Cultural ou incluídos no Inventario Xeral a que se refire a Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español (BOE do 29), ou nos rexistros ou inventarios equivalentes previstos na Lei 12/2002, do 11 de xullo, de Patrimonio Cultural de Castela e León, cando se realicen a favor das seguintes entidades:

  • - As Administracións públicas, así como as Entidades e Institucións dependentes destas.
  • - A Igrexa Católica e as igrexas, confesións ou comunidades relixiosas que teñan subscritos acordos de cooperación co Estado español.
  • - As fundacións ou asociacións que, reunindo os requisitos establecidos no Título II da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado (BOE do 24), inclúan entre os seus fins específicos, a reparación, conservación ou restauración do Patrimonio Histórico.

  b. Recuperación, conservación ou mellora de espazos naturais e lugares integrados na Rede Natura 2000, situados no territorio de Castela e León, cando se realicen a favor das Administracións públicas, así como das entidades e institucións dependentes destas.

  c. Cantidades doadas a Fundacións inscritas no Rexistro de Fundacións de Castela e León, sempre que por razón dos seus fins estean clasificadas como culturais, asistenciais ou ecolóxicas.

 • Para aplicar esta dedución a base impoñible total (casas [0435] y [0460] da declaración) menos o mínimo persoal e familiar (casa [0520] da declaración) non pode superar as seguintes cantidades:

  • - 18.900 euros en tributación individual.
  • - 31.500 euros en tributación conxunta.
 • O contribuínte deberá estar en posesión da xustificación documental da doazón realizada cos requisitos establecidos no artigo 24 da anteriormente citada Lei 49/2002.

Límite máximo conxunto das deducións para a recuperación do patrimonio cultural e natural e por doazóns a fundacións e para o fomento da investigación, o desenvolvemento e a innovación

A base máxima conxunta de lastres deducións autonómicas non poderá exceder do 10 por 100 da suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte ou da unidade familiar no caso de declaración conxunta.O devandito importe é o resultado de sumar as casas [0500] y [0510] da declaración.

Este límite actúa de forma separada e independente do límite do 10 por 100, aplicable ás mesmas deducións xerais, contemplado na normativa estatal do IRPF.

Véxase a dedución por donativos e outras achegas no Capítulo 16.