Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por cantidades investidas na recuperación do patrimonio histórico, cultural e natural de Castela e León

Normativa:Arts.9. a) e b) e 10 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castela e León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades invertidas coas seguintes finalidades:

  a. As cantidades destinadas polos titulares de bens inmobles situados no territorio de Castela e León á restauración, rehabilitación ou reparación destes, sempre que concorran as seguintes condicións:

  • Que os devanditos bens estean inscritos no Rexistro Xeral de Bienes de Interese Cultural ou afectados pola declaración de Ben de Interese Cultural, ou inventariados de acordo coa Lei de Patrimonio Cultural de Castela e León, sendo necesario, neste caso, que os inmobles reúnan as condicións determinadas no artigo 61 do Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, de desenvolvemento parcial da Lei de Patrimonio Histórico Español ou as determinadas na Lei de Patrimonio Cultural de Castela e León.
  • Que as obras de restauración, rehabilitación ou reparación fosen autorizadas polo órgano competente da Comunidade Autónoma, da Administración do Estado ou, no seu caso, polo Concello correspondente.

  b. As cantidades destinadas polos titulares de bens naturais situados en Espazos Naturais e lugares integrados na Rede Natura 2000 sitos no territorio de Castela e León, sempre que estas actuacións fosen autorizadas e informada favorablemente polo órgano competente da Comunidade Autónoma.

 • Para aplicar esta dedución a base impoñible total (casas [0435] y [0460] da declaración) menos o mínimo persoal e familiar (casa [0520] da declaración) non pode superar as seguintes cantidades:

  • - 18.900 euros en tributación individual.
  • - 31.500 euros en tributación conxunta.

Límite máximo conxunto das deducións para a recuperación do patrimonio cultural e natural e por doazóns a fundacións e para o fomento da investigación, o desenvolvemento e a innovación

A base máxima conxunta das tres deducións autonómicas non poderá exceder do 10 por 100 da suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte ou da unidade familiar no caso de declaración conxunta.O devandito importe é o resultado de sumar as casas [0500] y [0510] da declaración.

Este límite actúa de forma separada e independente do límite do 10 por 100, aplicable ás mesmas deducións xerais por donativos e outras achegas, contemplado na normativa estatal do IRPF.