Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por gastos educativos

Normativa:Arts.11 e 18.2 e 4.d) Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, de 21 outubro.

Contías da dedución

 • O 15 por 100 dos gastos de escolaridade.
 • O 10 por 100 dos gastos de ensino de idiomas.
 • O 5 por 100 dos gastos de adquisición de vestiario de uso exclusivo escolar.

Base da dedución

 • A base de dedución, salvo para fillos ou descendentes que estean escolarizados no primeiro ciclo de Educación Infantil, está constituída polas cantidades satisfeitas polos si­guientes conceptos:

  "Escolaridade" durante as etapas correspondentes ao segundo ciclo de Educación Infantil, á Educación Básica Obrigatoria e a Formación Profesional Básica, a que se refiren os artigos 3.3, 3.10, 4 e 14.1 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

  Precisións: nos centros públicos e nos privados con concerto educativo o ensino debe ser gratuíto, polo que ningún alumno incluído nun centro de tales características poderá soportar gastos relativos á escolaridade.Si será posible soportar gastos de escolaridade nos centros privados non concertados.

  Non serán deducibles os gastos de comedor, transporte, etc. xirados polo centro educativo que, aínda que indirectamente vinculados co ensino, non se corresponden con esta.Tampouco serán deducibles os gastos por adquisición de libros de texto.

  "Adquisición de vestiario de uso exclusivo escolar" durante as etapas correspondentes ao segundo ciclo de Educación Infantil, á Educación Básica Obrigatoria e a Formación Profe­sional Básica, a que se refiren os artigos 3.3, 3.10, 4 e 14.1 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

  Precisión: sólo poderá aplicarse a dedución para as pezas de vestido ou calzado esixido ou autorizado polas directrices do centro educativo no que o alumno curse os seus estudos.A dedución abrangue todo o vestiario esixido polo centro.

  "Ensino de idiomas" tanto se esta se imparte como actividade extraescolar coma se ten o carácter de educación de réxime especial.A dedución considera os gastos derivados do ensino de idiomas exclusivamente nos seguintes supostos:

  1. Ensino de réxime especial que se imparta en centros oficiais de ensino de idiomas.
  2. Ensino de idiomas como actividade extraescolar adquirida ben polo centro educativo, con cargo aos alumnos ou ben polos propios alumnos directamente sempre que, neste último caso, o alumno estea a cursar algún estudo oficial.

  Importante:a base de dedución minorarase no importe das bolsas e axudas obtidas da Comunidade de Madrid ou de calquera outra Administración pública que cubran todos ou parte dos gastos citados.

 • No caso de fillos ou descendentes que estean escolarizados no primeiro ciclo de Educación Infantil a que se refire o artigo 14.1 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, a base de dedución estará constituída exclusivamente polas cantidades satisfeitas polo concepto de escolaridade que non se aboen mediante prezos públicos nin mediante prezos privados autorizados pola Administración.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Os gastos educativos que dan dereito a esta dedución son os orixinados durante o período impositivo polos fillos ou descendentes polos que teñan dereito ao mínimo por descendentes regulado na Lei do IRPF.
 • Que a suma da base impoñible xeral e do aforro do contribuínte, xunto coa correspondente ao resto de membros da súa unidade familiar, suma das casas [0435] y [0460] da declaración, non supere a cantidade en euros correspondente a multiplicar por 30.000 o número de membros da devandita unidade familiar.

   O concepto de unidade familiar no IRPF explícase no Capítulo 2.

  Para os efectos da aplicación da dedución terase en conta, de xeito agregado, a base impoñible da súa unidade familiar, con independencia da existencia ou non de obriga de declarar.No caso de tributación conxunta será a base impoñible da devandita declaración a que se teña en conta para os efectos do límite fixado.

 • Cumpridos os anteriores requisitos, só terán dereito a practicar a dedución os pais ou ascendentes que convivan cos seus fillos ou descendentes escolarizados.Cando un fillo ou descendente conviva con ambos os dous pais ou ascendentes o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles, en caso de que optasen por tributación individual.

  Importante:os contribuíntes que desexen aplicar esta dedución deberán estar en posesión dos correspondentes xustificantes acreditativos do pagamento dos conceptos obxecto de dedución.

Límites máximos da dedución

A cantidade a deducir non poderá exceder de:

 • 400 euros por cada un dos fillos ou descendentes que xeren o dereito á dedución por gastos de ensino de idiomas e/ou de adquisición de vestiario de uso exclusivo escolar.
 • 900 euros por cada un dos fillos ou descendentes no caso de que o contribuínte teña dereito a practicar dedución, ademais de polos gastos do parágrafo anterior ou exclusivamente, por gastos de escolaridade.Este límite será de 1.000 euros por cada un dos fillos ou descendentes que cursen durante o exercicio estudos do primeiro ciclo de Educación Infantil e cuxos gastos dean dereito a esta dedución.