Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por adquisición de vivenda habitual por persoas con discapacidade

Normativa:Art.º 4.Uno.l) Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía da dedución

O 5 por 100 das cantidades satisfeitas durante o período impositivo para a adquisición da vivenda habitual, con excepción da parte das devanditas cantidades que correspondan a intereses, por contribuíntes cos seguintes graos de discapacidade:

 • Con discapacidade física ou sensorial, en grao igual ou superior ao 65 por 100, o
 • Con discapacidade psíquica, en grao igual ou superior ao 33 por 100,

A condición de persoa con discapacidade deberá acreditarse mediante o correspondente certificado expedido polos órganos competentes en materia de servizos sociais da Generalitat ou polos órganos correspondentes do Estado ou doutras Comunidades Autónomas.

Tamén será aplicable a dedución, aínda que a discapacidade non alcance os devanditos graos, cando a incapacidade se declare xudicialmente.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Os conceptos de vivenda habitual e de adquisición desta son os recollidos na normativa estatal reguladora do IRPF.

  A estes efectos ten de terse en conta que, conforme á normativa estatal reguladora do imposto, se asimilan á adquisición de vivenda habitual a construción ou ampliación desta.

  Ademais dos requisitos establecidos con carácter xeral na normativa estatal que regulaba a dedución por investimento en vivenda habitual, para a aplicación desta dedución autonómica deberán cumprirse tamén os seguintes:

 • Que a suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración, non sexa superior a 15.039,18 euros, cantidade equivalente a dúas veces o indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM), tanto en tributación individual coma en tributación conxunta.
 • En tributación conxunta, unicamente terán dereito a esta dedución os contribuíntes integrados na unidade familiar que, despois de satisfacer cantidades con dereito a esta, cumpra individualmente os requisitos anteriormente sinalados, se ben o límite de 15.039,18 euros se referirá á tributación conxunta.
 • A aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivada do acto ou negocio xurídico que de dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en cuen­tas en entidades de crédito

  A esixencia deste requisito establécese pola disposición adicional décimo sexta da Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos. 

 • Esíxese que o importe comprobado do patrimonio do contribuínte ao finalizar o período impositivo exceda do valor que botara a súa comprobación ao comezo deste en, polo menos, a contía dos investimentos realizados.

  Para estes efectos, non se computarán os incrementos ou diminucións de valor experimentados durante o citado período impositivo polos elementos patrimoniais que ao final deste sigan formando parte do patrimonio do contribuínte.

  Véxase no capítulo 16 a comprobación da situación patrimonial

Compatibilidade

Esta dedución é compatible coa dedución "Por primeira adquisición da súa vivenda habitual por contribuíntes de idade igual ou inferior a 35 anos".