Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Cuestións xerais

Cando as deducións que proceda regularizar na declaración correspondente ao presente exercicio se practicasen en declaracións de diferentes exercicios, os xuros de mora deberán determinarse por separado respecto das cantidades deducidas en cada declaración, trasladando posteriormente a suma á casa, que corresponda das reflectidas na declaración cos números [0573], [0576], [0578] y [0581].

  • Se as declaracións en que se tivesen practicado as mencionadas deducións resultaron a ingresar, os xuros de mora correspondentes ás cantidades deducidas en cada unha delas determinaranse en función do tempo transcorrido entre a data de vencemento do prazo de declaración do exercicio de que se trate e a data en que se presente a declaración do exercicio 2020.
  • Se como resultado da declaración na que se practicaron as deducións que agora se restitúen se obtivo unha devolución, o período de demora computarase dende o día seguinte á data en que esta se tivese percibido ata a data de presentación da declaración do exercicio 2020.