Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo:cálculo de xuros de mora por deducións indebidas

Don R.I.T., para comprar unha vivenda de nova construción sobre plano, subscribiu o 28 de novembro de 2012 un contrato privado de compravenda coa promotora "ZZ" no que se establecía o seguinte calendario de pagamentos:Un primeiro pagamento a conta de 9.000 euros á data de firma do contrato privado e 3 pagamentos anuais de 6.000 euros, sendo o último vencemento o 5 de novembro de 2015 e o resto 173.000 euros á entrega da vivenda en outubro de 2016 mediante a subscrición dun préstamo hipotecario.

Non obstante o anterior, por circunstancias excepcionais non imputables ao contribuínte paralizáronse as obras procedendo Don R.I.T.  a solicitar da Administración tributaria unha ampliación do prazo de catro anos para a terminación das obras.Esta ampliación concedéuselle por un ano máis, razón pola que no ano 2016 non entregou cantidade ningunha nin practico dedución.

Finalizadas as obras en 2017 asinouse a escritura pública de compravenda o 14 de outubro de 2017 e en novembro do devandito ano don R.I.T trasládase a esta.Non obstante, por motivos económicos o 1 de febreiro de 2020 procede ao seu aluguer incumprindo o requisito de que a devandita vivenda constitúa a súa residencia durante un prazo continuado de, polo menos, tres anos e, en consecuencia, perdendo o dereito ás deducións practicadas.

As cantidades invertidas e as deducións practicadas foron:

Ano

Cantidades invertidas

Deducións practicadas

2012 9.000 euros 1.350 euros (15%)
2013 6.000 euros 900 euros (15%)
2014 6.000 euros 900 euros (15%)
2015 6.000 euros 900 euros (15%)
2016 0 0
2017 9.040 euros 1.356 euros (15%)
2018 9.040 euros 1.356 euros (15%)
2019 9.040 euros 1.356 euros (15%)

En que cantidade deberá incrementar a cota líquida estatal e autonómica da declaración de 2020, se a devandita declaración se presenta e ingresa o día 30 de xuño de 2021 e, en relación ás declaracións en practícoas a dedución, a do exercicio 2012 resulto a devolver e a devandita devolución produciuse o día 29 de novembro de 2013, mentres que as dos exercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 foron positivas?

Solución:

1.Importe das deducións indebidas.

O contribuínte incumpriu o requisito de que a vivenda constitúa a súa residencia habitual durante un prazo continuado de, polo menos, tres anos.

Por conseguinte, o importe das deducións que procede reintegrar é:

 • Dedución practicada na declaración de 2012:1.350,00
 • Dedución practicada na declaración de 2013:900,00
 • Dedución practicada na declaración de 2014:900,00
 • Dedución practicada na declaración de 2015:900,00
 • Dedución practicada na declaración de 2016:0,00
 • Dedución practicada na declaración de 2017:1.356,00
 • Dedución practicada na declaración de 2018:1.356,00
 • Dedución practicada na declaración de 2019:1.356,00
 • Total 8.118,00

Do total das deducións indebidas:

 • A suma dos importes das deducións practicadas nas declaracións de 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019 correspondentes ao tramo estatal (50% s/8.118,00 =4.059,00) incrementase a cota líquida estatal,
 • A suma dos importes das deducións practicadas nas declaracións de 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019 correspondentes ao tramo autonómico (50% s/8.118,00 =4.059,00) incrementase a cota líquida autonómica.

A estas cantidades haberá que engadir os correspondentes Xuros de mora, calculados por separado para as cantidades deducidas en cada un dos exercicios.

2.Importe dos Xuros de mora.

Advertencia: para o cálculo dos Xuros de mora do período comprendido 01-01-21 ao 30-06-21 aplicouse o 3,75 por 100, que é o tipo de xuro de mora aprobado pola disposición adicional cuadraxésimo novena da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021.

2.1 Xuros de mora correspondentes á dedución indebida de 2012 (1.350 euros).

a. Período inicial: do 30-11-13 ao 31-12-13 (32 días)

É o período comprendido entre o día seguinte á data en que se produciu a devolución que foi o día 30 de novembro de 2014 e o último día do devandito ano.O tipo de xuro de mora vixente na devandita data era o 5 por 100:

 • Xuros de mora:(1.350 x 5 ÷ 100) x 32 ÷ 365 =5,92

b. Período intermedio: do 01-01-14 ao 31-12-20 (2.557 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2014 e 31 de decembro de 2020.O tipo de xuro de mora vixente no ano 2014 era o 5 por 100, no 2015 era o 4,375 por 100 e no 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, o 3,750 por 100.Polo tanto:

 • Xuros de mora ano 2014:(1.350 x 5 ÷100) = 67,50
 • Xuros de mora ano 2015:(1.350 x 4,375 ÷ 100) = 59,06
 • Xuros de mora ano 2016:(1.350 x 3,75 ÷ 1 00) = 50,63
 • Xuros de mora ano 2017:(1.350 x 3,75 ÷ 100) = 50,63
 • Xuros de mora ano 2018:(1.350 x 3,75 ÷ 100) = 50,63
 • Xuros de mora ano 2019:(1.350 x 3,75 ÷ 100) = 50,63
 • Xuros de mora ano 2020:(1.350 x 3,75 ÷ 100) = 50,63
 • Total (67,50+59,06+50,63+50,63+50,63+50,63+50,63) =379,71

c. c. Período final: do 01-01-21 ao 30-06-21 (181 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2020 e o día de presentación da declaración do IRPF do exercicio 2020, neste caso, o 30 de xuño de 2021.O tipo de xuro de mora vixente en 2021 é o 3,75 por 100.

 • Xuros de mora:(1.350 x 3,750 ÷ 100) x 181 ÷ 365 =25,10

d. Xuros de mora totais correspondentes á dedución do exercicio 2012.

5,92 + 379,71 + 25,10 =410,73 euros

2.2.Xuros de mora correspondentes á dedución indebida de 2013 (900 euros).

a. Período inicial:do 01-07-14 ao 31-12-14 (184 días)

É o período comprendido entre o día seguinte á data de vencemento do prazo de declaración do exercicio 2013, que foi o 30 de xuño de 2014 e o último día do devandito ano.O tipo de xuro vixente neste período era do 5 por 100.

 • Xuros de mora:[(900 x 5 ÷ 100) x 184 ÷ 365] =22,68

b. Período intermedio:do 01-01-15 ao 31-12-20 (2.192 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2015 e 31 de decembro de 2020.O tipo de xuro de mora vixente no ano 2015 era o 4,375 por 100 e nos anos 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 o 3,75 por 100.Polo tanto:

 • Xuros de mora ano 2015:(900 x 4,375 ÷ 100) = 39,38
 • Xuros de mora ano 2016:(900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2017:(900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2018:(900 x 3,75 ÷ 00) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2019:(900 x 3,75 ÷ 00) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2020:(900 x 3,75 ÷ 00) = 33,75
 • Total (39,38 +33,75 +33,75 +33,75 + 33,75 +33,75) =208,13

c. Período final:do 01-01-21 ao 30-06-21 (181 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2021 e o día de presentación da declaración do IRPF do exercicio 2020, neste caso, o 30 de xuño de 2021.O tipo de xuro de mora vixente en 2021 é o 3,75 por 100.

 • Xuros de mora:[(900 x 3,750 ÷ 100) x 181 ÷ 365] =16,74

Xuros de mora totais correspondentes á dedución do exercicio 2013.

22,68 + 208,13 + 16,74 =247,55 euros

2.3 Xuros de mora correspondentes á dedución indebida de 2014 (900 euros).

a. Período inicial:do 01-07-15 ao 31-12-15 (184 días)

É o período comprendido entre o día seguinte á data de vencemento do prazo de declaración do exercicio 2014, que foi o 30 de xuño de 2015 e o último día do devandito ano.O tipo de xuro vixente neste período era do 4,375 por 100.

 • Xuros de mora:[(900 x 4,375 ÷ 100) x 184 ÷ 365] =19,85

b. Período intermedio:do 01-01-16 ao 31-12-20 (1.827 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2016 e 31 de decembro de 2020.O tipo de xuro de mora vixente no ano 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 era o 3,750 por 100.Polo tanto:

 • Xuros de mora ano 2016:(900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2017:(900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2018:(900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2019: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2020: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Total (33,75 +33,75 +33,75 +33,75 +33,75) =168,75

c. Período final:o 01-01-21 ao 30-06-21 (181 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2021 e o día de presentación da declaración do IRPF do exercicio 2020, neste caso, o 30 de xuño de 2021.O tipo de xuro de mora vixente en 2021 é o 3,75 por 100.

 • Xuros de mora:[(900 x 3,750 ÷ 100) x 181 ÷ 365] =16,74

d. Xuros de mora totais correspondentes á dedución do exercicio 2014.

19,85 + 168,75 + 16,74 =205,34 euros

2.4 Xuros de mora correspondentes á dedución indebida de 2015 (900 euros).

a. Período inicial:do 01-07-16 ao 31-12-16 (184 días)

É o período comprendido entre o día seguinte á data de vencemento do prazo de declaración do exercicio 2015, que foi o 30 de xuño de 2016 e 31 de decembro de 2016.O tipo de xuro de mora vixente no ano 2016 era o 3,750 por 100.Polo tanto:

Xuros de mora ano 2016:[(900 x 3,75 ÷ 100) x 184 ÷ 366] =16,97

b. Período intermedio:do 01-01-17 ao 31-12-20 (1.461 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2017 e 31 de decembro de 2020.O tipo de xuro de mora vixente nos anos 2017, 2018, 2019 e 2020 era o 3,750 por 100.Polo tanto:

 • Xuros de mora ano 2017:(900 x 3,75 ÷ 100)= 33,75
 • Xuros de mora ano 2018:(900 x 3,75 ÷100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2019: (900 x 3,75 ÷100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2020: (900 x 3,75 ÷100) = 33,75
 • Total (33,75 +33,75 +33,75 +33,75) =135

c. Período final:o 01-01-21 ao 30-06-21 (181 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2021 e o día de presentación da declaración do IRPF do exercicio 2020, neste caso, o 30 de xuño de 2021.O tipo de xuro de mora vixente en 2021 é o 3,75 por 100.

 • Xuros de mora:[(900 x 3,750 ÷ 100) x 181 ÷ 365] =16,74

d. Xuros de mora totais correspondentes á dedución do exercicio 2015.

16,97 + 135 + 16,74 =168,71 euros

2.5 Xuros de mora correspondentes á dedución indebida de 2016 (non se practicou dedución).

Non hai dedución e polo tanto non existe dedución indebida nin xuros de mora

2.6 Xuros de mora correspondentes á dedución indebida de 2017 (1.356 euros).

a. Período inicial:do 03-07-18 ao 31-12-18 (182 días)

É o período comprendido entre o día seguinte á data de vencemento do prazo de declaración do exercicio 2017, que foi o 2 de xullo de 2018 e 31 de decembro de 2018.O tipo de xuro de mora vixente no ano 2018 era o 3,750 por 100.Polo tanto:

 • Xuros de mora ano 2018:[(1.356 x 3,75 ÷ 100) x 182 ÷ 365] =25,36

b. Período intermedio: do 01-01-19 ao 31-12-20 (731 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2019 e 31 de decembro de 2020.O tipo de xuro de mora vixente no ano 2019 e 2020 era o 3,750 por 100.Polo tanto:

 • Xuros de mora ano 2019:(1.356 x 3,75 ÷ 100) = 50,85
 • Xuros de mora ano 2020:(1.356 x 3,75 ÷ 100) = 50,85
 • Total (50,85 +50,85) =101

c. Período final:o 01-01-21 ao 30-06-21 (181 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2021 e o día de presentación da declaración do IRPF do exercicio 2020, neste caso, o 30 de xuño de 2021.O tipo de xuro de mora vixente en 2021 é o 3,75 por 100.

 • Xuros de mora:[(1.356 x 3,750 ÷ 100) x 181 ÷ 365] =25,21

d. Xuros de mora totais correspondentes á dedución do exercicio 2017

25,36 + 101 + 25,21 =151,57 euros

2.7 Xuros de mora correspondentes á dedución indebida de 2018 (1.356 euros)

a. Período inicial:do 02-07-19 ao 31-12-19 (183 días)

É o período comprendido entre o día seguinte á data de vencemento do prazo de declaración do exercicio 2018, que foi o 1 de xullo de 2019 e 31 de decembro de 2019.O tipo de xuro de mora vixente no ano 2019 era o 3,750 por 100.Polo tanto:

 • Xuros de mora ano 2019:[(1.356 x 3,75 ÷ 100) x 183 ÷ 365] =25,49

b. Período intermedio: do 01-01-20 ao 31-12-20 (366 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2020 e 31 de decembro de 2020.O tipo de xuro de mora vixente no ano 2020 era o 3,750 por 100.Polo tanto:

 • Xuros de mora ano 2020:[(1.356 x 3,75 ÷ 100)] = 50,85

c. Período final: do 01-01-21 ao 30-06-21 (181 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2021 e o día de presentación da declaración do IRPF do exercicio 2020, neste caso, o 30 de xuño de 2021.O tipo de xuro de mora vixente en 2021 é de 3,75 por 100.

 • Xuros de mora:[(1.356 x 3,750 ÷ 100) x 181 ÷ 365] =25,21

d. Xuros de mora totais correspondentes á dedución do exercicio 2018

25,49 + 50,85 + 25,21 =101,55 euros

2.8 Xuros de mora correspondentes á dedución indebida de 2019 (1.356 euros)

a. Período inicial:do 01-07-20 ao 31-12-20 (184 días)

É o período comprendido entre o día seguinte á data de vencemento do prazo de declaración do exercicio 2019, que foi o 30 de xuño de 2020 e 31 de decembro de 2020.O tipo de xuro de mora vixente no ano 2019 era o 3,750 por 100.Polo tanto:

 • Xuros de mora ano 2020:[(1.356 x 3,75 ÷ 100) x 184 ÷ 366] =25,56

b. Período final:do 01-01-21 ao 30-06-21 (181 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2021 e o día de presentación da declaración do IRPF do exercicio 2020, neste caso, o 30 de xuño de 2021.O tipo de xuro de mora vixente no devandito período é de 3,75 por 100.

 • Xuros de mora:[(1.356 x 3,750 ÷ 100) x 181 ÷ 365] =25,21

c. Xuros de mora totais correspondentes á dedución do exercicio 2019

25,56 + 25,21 =50,77 euros

2.10 Xuros de mora a computar na declaración de 2020

 • Correspondentes á dedución indebida de 2012:410,73
 • Correspondentes á dedución indebida de 2013:247,55
 • Correspondentes á dedución indebida de 2014:205,34
 • Correspondentes á dedución indebida de 2015:168,71
 • Correspondentes á dedución indebida de 2017:151,57
 • Correspondentes á dedución indebida de 2018:101,55
 • Correspondentes á dedución indebida de 2019:50,77
 • Total intereses:1.336,22

O 50 por 100 dos xuros de mora correspondentes aos exercicios 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 incrementará a cota líquida estatal 668,11 euros) e o 50 por 100 restante 668,11 euros) a cota líquida autonómica ou viceversa.