Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Suposto especial:cantidades percibidas pola devolución das cláusulas de limitación de tipos de xuro de préstamos (clausulas chan) que tivesen formado parte en exercicios anteriores da base da dedución por investimento en vivenda habitual ou de deducións establecidas pola Comunidade Autónoma

Normativa:Disposición adicional cuadraxésimo quinta Lei IRPF

Non se integrará na base impoñible do IRPF a devolución, en efectivo ou a través doutras medidas de compensación, das cantidades previamente satisfeitas ás entidades financeiras en concepto de intereses pola aplicación de cláusulas de limitación de tipos de xuro de préstamos (a denominada cláusulas chan), xunto cos seus correspondentes intereses indemnizatorios, derivadas tanto de acordos celebrados coas entidades financeiras como do cumprimento de sentenzas ou laudos arbitrais.

Téñase en conta que no Capítulo 2 se inclúe un estudo xeral e detallado do tratamento fiscal das cantidades percibidas pola devolución das cláusulas de limitación de tipos de xuro de préstamos derivadas de acordos celebrados coas entidades financeiras ou do cumprimento de sentenzas ou laudos arbitrais.

Agora ben, cando tales cantidades previamente satisfeitas polo contribuínte obxecto da devolución, terían formado parte, en exercicios anteriores, da base da dedución por investimento en vivenda habitual ou de deducións establecidas pola Comunidade Autónoma, débense diferenciar os seguintes supostos para os efectos do seu tratamento fiscal:

a. Se a devolución destas cantidades se produce en efectivo:

  • O contribuínte perderá o dereito ás deducións practicadas en relación con estas, debendo sumar a cota líquida estatal e autonómica, devindicada no exercicio no que se tivese celebrado o acordo coa entidade financeira ou no que se dite unha sentenza xudicial ou un laudo arbitral (firmeza da sentenza, se é o caso), exclusivamente as cantidades indebidamente deducidas en exercicios anteriores nos termos previstos no artigo 59 do Regulamento do IRPF, sen inclusión de xuros de mora.

    A devandita regularización unicamente se realizará respecto dos exercicios en que non tivese prescrito o dereito da Administración para determinar a débeda tributaria mediante a oportuna liquidación.

    Recorde: a regularización incrementa a cota líquida estatal e autonómica nas cantidades indebidamente deducidas en exercicios anteriores sen incluír xuros de mora, é dicir, non se deberán cumprir as casas [0573], [0576], [0578] y [0581] da declaración, destinadas aos xuros de mora.

  • Non obstante, as cantidades que tivesen sido satisfeitas polo contribuínte en 2020 e en relación coas que, antes de finalizar o prazo de presentación de autoliquidación do IRPF polo devandito exercicio (30 de xuño de 2021), alcáncese o acordo de devolución destas coa entidade financeira ou como consecuencia dunha sentenza xudicial ou un laudo arbitral, non formarán parte da base de dedución por investimento en vivenda habitual nin de dedución autonómica ningunha do citado exercicio 2020.

b. Se a devolución destas cantidades se produce a través da compensación destas cunha parte do capital pendente de amortización non resultará de aplicación a adición á cota líquida estatal e autonómica antes comentada respecto da parte das cantidades que se destine directamente pola entidade financeira, tras o acordo co contribuínte afectado, a minorar o principal do préstamo.

Agora ben, as cantidades obxecto de devolución que se destinen a minorar o principal do préstamo en 2020 tampouco formarán parte da base de dedución por investimento en vivenda habitual nin de dedución autonómica alguna do IRPF do citado exercicio.