Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

4.Cambios de residencia entre Comunidades Autónomas cuxo obxecto principal consista en lograr unha menor tributación efectiva

Normativa:Art. 72.2 e 3 Lei IRPF

Nos supostos en que o cambio de residencia a outra Comunidade Autónoma teña por obxecto lograr unha menor tributación efectiva no IRPF e, en virtude do previsto no artigo 72.3 da Lei do IRPF, estímese que non se produciu o devandito cambio para efectos fiscais, o contribuínte deberá presentar as autoliquidacións complementarias que correspondan, con inclusión dos xuros de mora.

De acordo co establecido no artigo 72.3 da Lei do IRPF, presumirase, salvo que a nova residencia se prolongue de xeito continuado durante, polo menos, tres anos, que non existiu cambio, en relación ao rendemento cedido do IRPF, cando concorran as seguintes circunstancias:

  1. Que no ano no cal se produce o cambio de residencia ou no seguinte, a base impoñible do IRPF sexa superior en, polo menos, un 50 por 100 á do ano anterior ao cambio.En caso de tributación conxunta determinarase de acordo coas normas de individualización.
  2. Que no ano no cal se produce a situación a que se refire o parágrafo a) anterior, a súa tributación efectiva polo IRPF sexa inferior á que tivese correspondido de acordo coa normativa aplicable na Comunidade Autónoma na que residía con anterioridade ao cambio.
  3. Que no ano seguinte a aquel no cal se produce a situación a que se refire o parágrafo a) anterior, ou no seguinte, volva ter a súa residencia habitual no territorio da Comunidade Autónoma na que residiu con anterioridade ao cambio.

O prazo de presentación destas autoliquidacións complementarias finalizará o mesmo día que conclúa o prazo de presentación da declaración polo IRPF correspondente ao ano en que concorran as circunstancias que determinen a inexistencia do cambio de residencia para efectos fiscais.

Atención:se a declaración complementaria responde a esta circunstancia o contribuínte deberá marcar cunha "X" a casa [114] do apartado "Declaración complementaria" da declaración.