Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

1.Percepción de atrasos de rendementos do traballo

Normativa:Art. 14.2 b) Lei IRPF

Deberá presentarse autoliquidación complementaria cando, por circunstancias xustificadas non imputables ao contribuínte, os rendementos derivados do traballo se perciban en períodos impositivos distintos a aqueles en que foron esixibles.As referidas cantidades deberán ser imputadas aos períodos impositivos en que foron esixibles, practicándose, se for o caso, a correspondente autoliquidación complementaria.

Véxase ao respecto a epígrafe "Imputación temporal dos rendementos do traballo"Do Capítulo 3.

A devandita autoliquidación complementaria, que non comportará sanción nin xuros de mora nin recarga ningunha, presentarase no prazo que media entre a data en que se perciban os atrasos e o final do prazo inmediato seguinte de declaracións polo IRPF.

Así se os atrasos se perciben entre o 1 de xaneiro de 2021 e o inicio do prazo de presentación das declaracións do IRPF correspondente ao exercicio 2020, a autoliquidación complementaria deberá presentarse no devandito ano antes de finalizar o prazo de presentación (ata o 30 de xuño de 2021), salvo que se trate de atrasos do exercicio 2020, en cuxo caso se incluirán na propia autoliquidación do devandito exercicio.

Para os atrasos que se perciben con posterioridade á fin do prazo de presentación de declaracións do exercicio 2020 (30 de xuño de 2021), a autoliquidación complementaria deberá presentarse no prazo existente entre a percepción dos atrasos e o final do prazo de declaración do exercicio 2021.

Atención:se a declaración complementaria responde a esta circunstancia o contribuínte deberá marcar cunha "X" a casa [108] do apartado "Declaración complementaria " da declaración.