Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

3.Perda da condición de contribuínte por cambio de residencia

Normativa:Arts.14.3 e 95 bis Lei IRPF, 63.2 e 121 Regulamento

Os supostos que dan lugar á presentación dunha autoliquidación complementaria son os seguintes:

a. En xeral

No suposto de que o contribuínte perda a súa condición por cambio de residencia, todas as rendas pendentes de imputación, de acordo co disposto no primeiro parágrafo do artigo 14.3 da Lei do IRPF, deberán integrarse na base impoñible correspondente ao último período impositivo que deba declararse polo citado imposto.Para iso, deberá practicarse, se é o caso, autoliquidación complementaria, sen sanción nin xuros de mora nin recarga ningunha, no prazo de tres meses dende que o contribuínte perda a súa condición por cambio de residencia.

b. Traslado de residencia a outro Estado membro da Unión Europea

Ademais, de acordo co disposto no parágrafo segundo do artigo 14.3 da Lei do IRPF, cando o traslado de residencia se produza a outro Estado membro da Unión Europea, o contribuínte poderá optar por imputar as rendas pendentes conforme ao disposto no parágrafo anterior, ou por presentar, á medida en que se vaian obtendo cada unha das rendas pendentes de imputación, unha autoliquidación complementaria sen sanción, nin xuros de mora nin recarga ningunha, correspondente ao último período que deba declararse, por este Imposto.A autoliquidación presentarase no prazo de declaración do período impositivo no que tivese correspondido imputar as devanditas rendas en caso de non se producir a perda da condición de contribuínte.

c. Imputación de ganancias patrimoniais por cambio de residencia do artigo 95 bis da Lei do IRPF

Ao anterior únese, a partir de 1 de xaneiro de 2016, o suposto especial de regularización por imputación de ganancias patrimoniais por cambio de residencia cando se dean as circunstancias previstas no artigo 95 bis da Lei do IRPF.As ganancias patrimoniais a que se refire o citado artigo deberán integrarse na base impoñible correspondente ao último período que deba declararse por este IRPF practicándose, se é o caso, autoliquidación complementaria, sen sanción, nin xuros de mora nin recarga ningunha, no prazo de declaración do imposto correspondente ao primeiro exercicio en que o contribuínte non tivese tal condición.

Se o contribuínte optase pola aplicación das especialidades previstas no citado artigo 95 bis da Lei do IRPF en caso de cambio de residencia a outro Estado membro da Unión Europea, ou do Espazo Económico Europeo co que exista un efectivo intercambio de información tributaria, e se produce algunha das circunstancias previstas no artigo 95 bis.6.a) da Lei do IRPF que determinan a obriga de autoliquidar a ganancia patrimonial, a autoliquidación presentarase no prazo que media entre a data en que se produza algunha das circunstancias referidas no artigo 95 bis.6.a) da Lei do IRPF e o final do inmediato seguinte prazo de declaracións polo imposto, ou no prazo de declaración do imposto correspondente ao primeiro exercicio en que o contribuínte non tivese tal condición como consecuencia do cambio de residencia, se este fóra posterior.

Polo tanto, de acordo con esta última regra, cando o contribuínte perda a súa condición en 2021, o período impositivo ao que corresponderá a autoliquidación complementaria será o 2020, por ser o último período en que tivo a condición de contribuínte do IRPF.

Atención: No apartado "Declaración complementaria" da declaración deberá marcar cunha "X" a casa [110] se a declaración complementaria está motivada por perder a condición de contribuínte por cambio de residencia (suposto xeneral previsto no primeiro parágrafo do artigo 14.3 da Lei do IRPF);a casa [111] se o motivo é o traslado de residencia a outro Estado membro da Unión Europea e o contribuínte opta por imputar as rendas pendentes a medida que se obteñan, de acordo co disposto no parágrafo segundo do artigo 14.3 da Lei do IRPF e a casa [112] se a declaración complementaria está motivada por producirse algunha das circunstancias previstas no artigo 95 bis da Lei do IRPF.

d. Perda da condición de residente do socio que aplicou o réxime de diferimiento fiscal en operacións de escisión, fusión ou absorción e troco de valores cando traslade a súa residencia nun Estado membro da Unión Europea, ou do Espazo Económico Europeo

Normativa:Arts.80.4 e 81.3 da LIS;art.º 14.3 Lei IRPF

No caso de socios persoas físicas que aplicasen o réxime especial de diferimiento fiscal previsto no Capítulo VII do Título VII da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades e perdan a súa condición de residente en territorio español, integrarase na base impoñible do IRPF do último período impositivo que deba declararse por este imposto, a diferenza entre o valor de mercado das accións ou participacións recibidas no troco ou nas operacións de escisión, fusión ou absorción, no momento do cambio de residencia, e o seu valor fiscal (que é o valor de adquisición e antigüidade das accións entregadas), salvo que as accións ou participacións queden afectos a un establecemento permanente situado en territorio español.

Agora ben, cando o socio adquira a residencia nun Estado membro da Unión Europea, ou do Espazo Económico Europeo co que exista un efectivo intercambio de información tributaria nos termos previstos no apartado 3 da Disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal, o pagamento da débeda tributaria resultante da aplicación do anterior será aprazado pola Administración tributaria por solicitude do contribuínte ata a data da transmisión a terceiros das accións ou participacións afectadas, resultando de aplicación o disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria, e a súa normativa de desenvolvemento, en canto á devindicación de xuros de mora e á constitución de garantías para o devandito aprazamento.Se a declaración complementaria responde a esta circunstancia o contribuínte deberá marcar cunha "X" a casa [113] do apartado "Declaración complementaria" da declaración.