Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

11.Recompra de elementos patrimoniais que orixinasen perdas computadas na declaración

Normativa:Art.º 73.2 Regulamento IRPF

Cando o contribuínte realice a adquisición dos elementos patrimoniais ou dos valores ou participacións homoxéneos non admitidos a negociación nalgún dos mercados secundarios oficiais de valores definidos na Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de abril de 2004 [modificada por última vez na Directiva 2010/78/ UE, do 24 de novembro (DOL 15 decembro 2010)], dentro do ano seguinte á data da súa transmisión, con posterioridade á finalización do prazo regulamentario de declaración do período impositivo no que computou a perda patrimonial derivada da transmisión, deberá regularizar a súa situación tributaria.

Véxase, dentro do Capítulo 11, o tratamento das perdas patrimoniais derivadas de transmisións de elementos patrimoniais cando se volvan comprar nun determinado prazo os mesmos elementos ou, no suposto de transmisión de valores ou participacións, cando se adquiran valores ou participacións homoxéneos.

Para iso, deberá presentarse a correspondente autoliquidación complementaria, con inclusión dos xuros de mora, no prazo que media entre a data en que se produza a adquisición e a finalización do prazo regulamentario de declaración correspondente ao período impositivo en que se realice a recompra do elemento patrimonial.

Atención:se a declaración complementaria responde a esta circunstancia o contribuínte deberá marcar cunha "X" a casa [121] do apartado "Declaración complementaria" da declaración.