Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Contía do incremento adicional

 • O incremento da dedución poderá ser de ata 83,33 euros por cada mes do período impositivo en que concorran de forma simultánea os requisitos anteriormente comentados sobre beneficiarios, fillos que dan dereito á dedución e gastos de custodia.
 • Para os efectos do cómputo do número de meses para o cálculo do incremento teranse en conta as seguintes regras:

  1.A determinación dos fillos realizarase de acordo co seu situación o último día de cada mes.

  Importante:Non obstante, no período impositivo en que o fillo menor cumpra tres anos, o número de meses do devandito exercicio ampliarase, en caso de cumprimento do resto de requisitos, aos meses posteriores ao cumprimento da devandita idade ata o mes anterior a aquel no que poida comezar o segundo ciclo de educación infantil.

  2.O requisito de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou Mutualidade entenderase cumprido cando esta situación se produza en calquera día do mes.

  3.Os meses a tomar en consideración serán exclusivamente aqueles nos que os gastos aboados se efectúen por mes completo.

  Para estes efectos, entenderanse incluídos os meses contratados por completo aínda cando parte destes teñan o carácter de non lectivos.

 • No suposto de existencia de varios contribuíntes con dereito á aplicación do incremento respecto do mesmo acollido ou tutelado, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.