Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Requisitos e condicións para aplicar o incremento adicional

Para que a dedución por maternidade se incremente ata en 1.000 euros adicionais é necesario que se dean os seguintes requisitos:

1º. Débense cumprir os requisitos anteriormente comentados sobre beneficiarios e fillos que dan dereito á dedución por maternidade.

2º. Ademais, é necesario que o contribuínte satisfixese no período impositivo gastos de custodia do fillo menor de tres anos.

Considéranse GASTOS DE CUSTODIA ás cantidades satisfeitas polo contribuínte que cumpran as seguintes condicións:

 1. Que sexan satisfeitas a gardarías ou centros de educación infantil autorizados.

  Precisións:

  O termo “autorizados” debe entenderse esixible tanto a centros de educación infantil, coma a gardarías.

  A dedución por maternidade é unha medida vinculada ao ámbito educativo (primeiro ciclo de educación infantil), polo que a súa aplicación se refire a centros de educación infantil, públicos ou privados, que desenvolven o referido ciclo e en consecuencia que estean autorizados pola Administración educativa competente.

  Por iso, non procede a aplicación da dedución respecto de gastos satisfeitos a persoas físicas ou xurídicas que poidan desenvolver labores de custodia de nenos menores de tres anos con distintas finalidades alleas ás educativas antes referidas.Serían os casos de gastos incorridos en empresas ou establecementos abertos ao público que acollen menores con distintos fins (locais de celebracións de aniversario ou festas infantís, ludotecas, locais de mera custodia, campamentos infantís, etcétera) ou de gastos satisfeitos a particulares no domicilio familiar por custodia de menores (coidados realizados por familiares retribuídos, gastos de custodia satisfeitos a “canguros”, empregados do fogar, etcétera), e que poden requirir ou non autorización administrativa, como acontecería no caso de apertura de establecementos abertos ao público, que requiren de determinadas licenzas municipais ou autonómicas, se ben non van contar coa autorización da administración educativa pola natureza ou finalidade da custodia.

 2. Que se abonen os seguintes conceptos:

  • a preinscrición e matrícula de menores de 3 anos,
  • a asistencia, en horario xeral e ampliado, e
  • a alimentación.
 3. Que o seu abono corresponda a gastos que se producisen por meses completos.
 4. Que non teñan para o contribuínte a consideración de rendementos do traballo en especie exentos por aplicación do disposto no artigo 42.3.b) ou d) da Lei do IRPF, é dicir, por:

  • A contratación directa ou indirectamente por empresas ou empregadores do servizo de primeiro ciclo de educación infantil para os fillos dos seus traballadores en gardarías ou centros de educación infantil autorizados [Art, 42.3.b) Lei IRPF].
  • A prestación do servizo de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional por centros educativos autorizados, aos fillos dos seus empregados, con carácter gratuíto ou por prezo inferior ao normal de mercado [Art. 42.3.d) Lei IRPF]

Especialidade:aplicación do incremento ata que o fillo comece o segundo ciclo de educación infantil

No período impositivo en que o fillo menor cumpra tres anos, o incremento poderá resultar de aplicación respecto dos gastos incorridos con posterioridade ao cumprimento da devandita idade ata o mes anterior a aquel no que poida comezar o segundo ciclo de educación infantil.

Para estes efectos téñase en conta que no suposto de que o descendente cumpra os tres anos no mes de xaneiro ou no caso de que a nai comece a traballar no ano no que o fillo cumpre esa idade, pero despois de cumprila, non se poderá aplicar a dedución por maternidade, se ben iso non impedirá aplicar o incremento de gastos de gardaría ou centro de educación infantil autorizado polos gastos orixinados ata o mes no que o descendente pode iniciar o segundo ciclo de educación infantil.

Obriga de información por parte de gardarías ou centros de educación infantil autorizados: o artigo 69.9 do Regulamento do IRPF establece a declaración informativa que teñen que presentar as gardarías ou centros de educación infantil autorizados sobre os menores e os gastos que dean dereito á aplicación do incremento da dedución.Véxase tamén a Orde HAC/1400/2018, do 21 de decembro, pola que se aproba o modelo 233, Declaración informativa por gastos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados, e se determina o lugar, forma, prazo e o procedemento para a súa presentación, e se modifica a Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro, pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censuais, comunicacións e solicitudes de devolución de natureza tributaria (BOE do 27).