Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Comunicación de variacións que afecte o abono anticipado

Os contribuíntes con dereito ao abono anticipado das devanditas deducións virán obrigados a comunicar á Administración tributaria as variacións que afecten o seu abono anticipado, así como cando, por algunha causa ou circunstancia sobrevida, incumpran algún dos requisitos para a súa percepción.

A comunicación das devanditas variacións deberá facerse no prazo dos quince días naturais seguintes a aquel en que se tivese producido a variación ou incumprimento dos requisitos, utilizando o modelo 143.