Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Deducións por familia numerosa ou por persoas con discapacidade a cargo

Normativa:Artigo 81 bis, disposición adicional cuadraxésimo segunda e disposición transitoria trixésimo terceira Lei IRPF;art.º 60 bis Regulamento