Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Aplicación da dedución na declaración do IRPF

As deducións minoran a cota diferencial, con independencia de que a devandita cota diferencial resulte positiva ou negativa.En consecuencia, o importe das deducións que proceda aplicar deberá facerse constar na declaración do exercicio no apartado correspondente a "Cota diferencial e resultado da declaración", do modelo de declaración, casas [0623] para a dedución por descendentes con discapacidade a cargo, [0636] para a dedución por ascendentes con discapacidade a cargo, [0248] para a dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade, [0660] para a dedución por familia numerosa e [0662] para a dedución por ascendente, separado legalmente ou sen vínculo matrimonial, con dous fillos sen dereito a percibir anualidades por alimentos.

Importante: os descendentes ou ascendentes e o cónxuxe non separado legalmente con discapacidade que se relacionen nas deducións por persoas con discapacidade a cargo deberán dispoñer de NIF.

Os contribuíntes aos cales, por solicitalo no seu momento, a Axencia Tributaria tivese satisfeito cantidades mensuais en concepto de abono anticipado, deberán consignar a suma destas, en función da dedución, que corresponda nas casas [0624] (dedución por descendentes con discapacidade a cargo), [0637] (dedución por ascendentes con discapacidade a cargo), [0249] (dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade a cargo) [0661] (dedución por familia numerosa) e [0663] (dedución por ascendente, separado legalmente ou sen vínculo matrimonial, con dous fillos sen dereito a percibir anualidades por alimentos) da declaración.

Así mesmo, cando se cobre cantidades anticipadamente e o contribuínte, no caso de persoas con discapacidade a cargo, non teña dereito ao mínimo por descendentes ou por ascendentes, deberá regularizar tal situación na súa declaración polo IRPF consignando nas casas [0664] o [0666], segundo corresponda, o importe cobrado que debe regularizar.

No suposto de contribuíntes non obrigados a declarar, tal regularización efectuarase mediante o ingreso das cantidades percibidas en exceso no lugar, forma e prazo que determine o/a Ministro/a de Facenda.

Véxase ao respecto a Orde HFP/105/2017, do 6 de febreiro, pola que se aproba os modelos 121 e 122 (BOE do 10).

Importante:non serán esixibles xuros de mora pola percepción, a través do abono anticipado e por causa non imputable ao contribuínte, de cantidades superiores ás que correspondan polas deducións por familia numerosa ou por persoas con discapacidade a cargo.