Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Rateo, cálculo do importe e límite das deducións

Rateo

Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación dalgunha das anteriores deducións respecto dun mesmo descendente, ascendente ou familia numerosa, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais, sen prexuízo da solicitude de abono anticipado á que máis adiante nos referimos.

Cálculo do importe

As deducións aplícanse, para cada contribuínte con dereito a estas, proporcionalmente ao número de meses en que se cumpran de forma simultánea os requisitos previstos para aplicala.

Para os efectos do cómputo do número de meses para o cálculo do importe da dedución a que se refire o apartado anterior teranse en conta as seguintes regras:

  1. A determinación da condición de familia numerosa, do estado civil do contribuínte, do número de fillos que exceda do número mínimo de fillos esixido para que a familia adquirise a condición de familia numerosa de categoría xeral ou especial e da situación de discapacidade realizarase de acordo coa súa situación o último día de cada mes.

    No mesmo sentido, se se produce o cesamento da discapacidade, a caducidade do título de familia numerosa, a disolución do matrimonio (sendo o cónxuxe minusválido) con efectos dende o último día do mes, non se terá dereito a aplicar a dedución correspondente por ese mes.

    Por último, no caso de que se produza o falecemento da persoa que orixina o dereito á dedución, ou o falecemento do contribuínte, tendo en conta que debe terse en conta a situación existente no último día do mes non se terá dereito á aplicación da dedución por ese mes.

  2. Para contribuíntes que realicen unha actividade por conta propia ou allea, o requisito de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou Mutualidade entenderase cumprido cando esta situación se produza en calquera día do mes.
  3. Para contribuíntes que perciban as prestacións contributivas e asistenciais do sistema de protección do desemprego, pensións da Seguridade Social ou Clases Pasivas e prestacións análogas ás anteriores, o requisito de percibir as citadas prestacións entenderase cumprido cando tales prestacións se perciban en calquera día do mes, e non será aplicable o requisito de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou Mutualidade.

Límite das deducións

A. En xeral:

No caso dos contribuíntes que realicen unha actividade por conta propia ou allea pola cal estean dados de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade, o límite para cada unha das deducións será o importe das cotizacións e cotas totais á Seguridade Social e Mutualidades de carácter alternativo devindicadas en cada período impositivo con posterioridade ao momento en que se cumpran os requisitos previstos para a súa aplicación.  Non obstante, no período impositivo no que se produza a situación que orixina a finalización do dereito á dedución (fin da discapacidade, falecemento do descendente ou do ascendente, caducidade do título de familia numerosa, disolución do matrimonio) só deben terse en conta as cotizacións á Seguridade Social devindicadas durante o período no que se ten dereito a aplicar a dedución e non as de todo o ano.

A estes efectos terase en conta de forma conxunta, tanto o número de meses en que se cumpran de forma simultánea os requisitos previstos para a súa aplicación como as cotizacións e cotas totais á Seguridade Social e Mutualidades correspondentes a todos os contribuíntes que tiveran dereito á dedución.

Atención: para os efectos do cálculo deste límite computaranse as cotizacións e cotas polos seus importes íntegros, sen tomar en consideración as bonificacións que puidesen corresponder.

B. Regras especiais:

  • Se o contribuínte tivese dereito á dedución respecto de varios ascendentes ou descendentes con discapacidade, o citado límite aplicarase de forma independente respecto de cada un deles.
  • En caso de familias numerosas de categoría especial, o incremento nun 100 por 100 da dedución (1.200 euros) non se terá en conta para os efectos do citado límite.
  • Tampouco se terá en conta para os efectos do citado límite o incremento de ata en 600 euros anuais por cada un dos fillos que formen parte da familia numerosa que exceda do número mínimo de fillos esixido para que a devandita familia adquirise a condición de familia numerosa de categoría xeral ou especial.

C. Excluídos do Límite:

Aos contribuíntes que perciban as prestacións contributivas e asistenciais do sistema de protección do desemprego, pensións da Seguridade Social ou Clases Pasivas e prestacións análogas ás anteriores, non lles resulta de aplicación o límite anterior do importe das cotizacións e cotas satisfeitas á Seguridade Social e Mutualidades de carácter alternativo devindicadas en cada período impositivo nin, no caso de que se tivese cedido ao seu favor o dereito á dedución, teranse en conta de forma conxunta as cotizacións e cotas totais á Seguridade Social e Mutualidades correspondentes a todos os contribuíntes que tiveran dereito á dedución.