Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Solicitude de abono anticipado e a súa tramitación

A tramitación do abono anticipado efectuarase de acordo co seguinte procedemento:

1.Presentación da solicitude para o abono anticipado

Poderá presentarse a solicitude de abono anticipado a partir do momento en que, cumpríndose os requisitos e condicións establecidos para o dereito á súa percepción, o contribuínte opte pola modalidade de abono anticipado desta.

A solicitude debe axustarse ao modelo 143 aprobado pola Orde HAP/2486/2014, do 29 de decembro (BOE do 31), modificada polas Ordenes HAP/410/2015, de 11 de marzo (BOE do 12) e HAC/763/2018, do 10 de xullo (BOE do 188).Deberán cumprirse os datos do devandito modelo que correspondan dos recollidos neste dependendo da modalidade de dedución que se estea a solicitar.

A Orde HAC/763/2018, do 10 de xullo, modificou para as solicitudes do abono anticipado das deducións por familia numerosa e persoas con discapacidade a cargo presentadas a partir do 1 de agosto de 2018, o modelo 143 para introducir a nova dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade.

Non obstante, respecto ao incremento da dedución por familia numerosa por cada un dos fillos que formen parte da familia numerosa, que exceda do número mínimo de fillos esixido para que a devandita familia adquirise a condición de familia numerosa de categoría xeral ou especial, non se inclúe ningunha modificación no apartado "Dedución por familia numerosa" do modelo 143 xa que, coa información da que dispón, será a propia Axencia Tributaria a que calcule e aboe directamente o citado incremento aos contribuíntes que, tendo dereito, solicitasen o abono anticipado desta dedución, sen que sexa necesario que se achegue información adicional.

Unha vez presentada a solicitude de abono anticipado, non será preciso reiterar esta durante todo o período en que se teña dereito ao abono anticipado da dedución, salvo para comunicar as variacións sobrevidas posteriormente.

Presentarase unha solicitude por cada dedución á que se poida ter dereito e, no caso da dedución por ascendentes ou descendentes con discapacidade a cargo, respecto de cada ascendente ou descendente que de dereito á dedución.

2.Modalidades de solicitude de abono anticipado e a súa tramitación

A solicitude poderase presentar utilizando unha das dúas modalidades seguintes:

  1. Modalidade individual.

    Presentarase unha solicitude por cada contribuínte con dereito a dedución.Aboarase ao solicitante a cantidade que resulte de dividir o importe que proceda entre o número de contribuíntes con dereito á aplicación do mínimo respecto do mesmo descendente ou ascendente con discapacidade, ou entre o número de ascendentes ou irmáns orfos de pai e nai que formen parte da mesma familia numerosa, segundo a modalidade de dedución da que se trate.

    O importe do abono mensual da dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade será de 100 euros e a solicitude sempre será individual, correspondendo a un só contribuínte.

  2. Modalidade colectiva.

    A solicitude presentarase por todos os contribuíntes que puidesen ter dereito á dedución respecto dun mesmo descendente, ascendente ou familia numerosa.Neste caso deberase designar como primeiro solicitante a un contribuínte que cumpra, no momento de presentar a solicitude, os requisitos previstos para a aplicación da dedución, que corresponda.O abono anticipado efectuarase mensualmente sen rateo ningún, por importe de 100 euros por cada descendente, ascendente ou familia numerosa.O devandito importe será de 200 euros se se trata dunha familia numerosa de categoría especial.Nos supostos de familia numerosa, o devandito importe incrementarase en 50 euros mensuais por cada un dos fillos que formen parte da familia numerosa, que exceda do número mínimo de fillos esixido para que a devandita familia adquirise a condición de familia numerosa de categoría xeral ou especial, segundo corresponda

Cada mes de xaneiro poderase modificar a modalidade de solicitude respecto de cada unha das deducións.

Os solicitantes, o cónxuxe non separado legalmente con discapacidade e os descendentes ou ascendentes con discapacidade que se relacionen na solicitude, deberán dispoñer de número de identificación fiscal.

3.Resolución

A Axencia Estatal de Administración Tributaria, á vista da solicitude recibida, e dos datos obrantes no seu poder, se considera procedente a solicitude aboará de oficio de forma anticipada e a conta o importe de cada dedución ao solicitante.

No suposto de que non procedese o abono anticipado da dedución, a Axencia Estatal de Administración Tributaria procederá a ditar resolución expresa que será notificada ao interesado.O acordo que denegue a solicitude haberá de ser en todo caso motivado.

4.Cobramento

O abono das deducións de forma anticipada efectuarase mensualmente pola Axencia Estatal de Administración Tributaria, mediante transferencia bancaria, polo importe que corresponda en función de se é unha solicitude individual ou colectiva e dos meses en que se cumpran as condicións.O Ministro de Facenda poderá autorizar o abono por cheque cruzado ou nominativo cando concorran circunstancias que o xustifiquen.