Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Supostos e requisitos

Os contribuíntes con dereito á aplicación destas deducións poderán solicitar á Axencia Estatal de Administración Tributaria o seu abono de forma anticipada nos seguintes supostos e con requisitos que se indican:

1.No caso dos contribuíntes que realicen unha actividade por conta propia ou allea pola cal estean dados de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade, por cada un dos meses en que estean dados de alta na Seguridade Social ou Mutualidade e coticen os prazos mínimos que a continuación se indican:

  1. Traballadores con contrato de traballo a xornada completa, en alta durante polo menos quince días de cada mes no Réxime Xeral ou nos Réximes especiais da Minería do Carbón e dos Traballadores do Mar.
  2. Traballadores con contrato de traballo a tempo parcial cuxa xornada laboral sexa de, polo menos, o 50 por 100 da xornada ordinaria na empresa, en cómputo mensual, e se encontren en alta durante todo o mes nos réximes citados no parágrafo anterior.
  3. No caso de traballadores por conta allea en alta no Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios incluídos no Réxime Xeral da Seguridade Social cando se optase por bases diarias de cotización, que realicen, polo menos, dez xornadas reais no devandito período.
  4. Traballadores incluídos nos restantes Réximes Especiais da Seguridade Social non citados nos parágrafos anteriores ou mutualistas das respectivas mutualidades alternativas á Seguridade Social que se encontren en alta durante quince días no mes.

2.No caso dos contribuíntes que perciban as prestacións contributivas e asistenciais do sistema de protección do desemprego, pensións da Seguridade Social ou Clases Pasivas e prestacións análogas ás anteriores, por cada un dos meses en que se perciban tales prestacións.

O Servizo Público de Emprego Estatal, a Seguridade Social, e as mutualidades de previsión social alternativas ás da Seguridade Social e calquera outro organismo que aboen as prestacións e pensións estarán obrigados a subministrar por vía electrónica á Axencia Estatal de Administración Tributaria durante os dez primeiros días de cada mes os datos das persoas ás que satisfixesen as citadas prestacións ou pensións durante o mes anterior.

3.Para o abono anticipado de a dedución por cónxuxe non separado legalmente, a contía das rendas anuais a tomar en consideración serán as correspondentes ao último período impositivo cuxo prazo de presentación de autoliquidación tivese finalizado ao inicio do exercicio no que se solicita o seu abono anticipado.