Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo 2.Dedución por ascendentes con discapacidade a cargo sen abono anticipado nin cesión do dereito

Don G.V.V de 77 anos, cun 45 por 100 de discapacidade, percibe unha pensión de xubilación de 6.500 euros anuais e non presenta declaración do IRPF.Ten 2 fillos cos que convive ao longo do ano (6 meses con cada un).O primeiro deles, don P.V.P, traballo por conta allea de xaneiro a outubro de 2020 cunhas cotizacións á Seguridade Social de 1.400 euros.O segundo, don L.V.P traballo tamén por conta allea de xaneiro a maio de 2020 cumprindo o requisito do prazo mínimo de alta e cotizando 50 euros cada un dos meses e dende xuño a decembro 2020 estivo a percibir a prestación de desemprego.A cota diferencial IRPF no ano 2020 foi para cada un dos irmáns -1.100 euros para don P.V.P e 250 para don L.V.P.

Determinar para cada un dos contribuíntes o importe da dedución por ascendentes con discapacidade a cargo correspondente ao exercicio 2020 e o resultado da súa declaración, tendo en conta que ningún solicito o abono anticipado da dedución nin cedeu o seu dereito ao outro.

Solución:

A) Contribuínte don P.V.P

Cota diferencial: -1.100

Dedución por ascendente con discapacidade a cargo (1):

Numero de meses de cumprimento dos requisitos:10 meses

  • Importe da dedución:-500
  • Límite da dedución (500 euros)

Abono anticipado:0

Resultado da declaración (1.100 +500) =-1.600 (a devolver)

B) Contribuínte don L.V.P

Cota diferencial:+ 250,00

Dedución por ascendente con discapacidade a cargo

Numero de meses de cumprimento dos requisitos:12 meses

  • Importe da dedución =  - 600
  • Límite da dedución = 600 (durante todo o ano se cumpren todos os requisitos)) (2)

Abono anticipado: 0

Resultado da declaración (250 - 600) =-350 (a devolver)

Notas ao exemplo:

(1) Ao ter os dous irmáns dereito á dedución a contía desta ratearase entre eles por partes iguais (o ascendente convive 6 meses con cada un).O importe resultante (1.200 / 2 = 600 euros) aplícase por cada contribuínte con dereito á dedución proporcionalmente ao número de meses en que se cumpran de forma simultanea os requisitos previstos para aplicala (neste caso cumpre os requisitos de alta no réxime correspondente da Seguridade Social e dereito ao mínimo por ascendente 10 meses).

Polo tanto, 600 ÷ 12 meses x 10 meses =500 euros corresponden ao contribuínte deducir e este importe prevalece xa que o importe das cotizacións e cotas devindicadas á Seguridade Social é superior (1.400 euros).Volver

(2) O contribuínte ten dereito á metade da dedución (600 euros).O devandito importe debe aplicalo proporcionalmente ao número de meses en que se cumpren de forma simultanea os requisitos.Neste caso cúmpreo durante todo o ano pois 5 meses estivo de alta na seguridade social e o resto percibiu prestación por desemprego.O importe mensual da devandita dedución será polo tanto de 50 euros (600 ÷ 12).

Hai que ter en conta que a cifra de 250 euros do importe total da devandita dedución (50 x 5 meses en que estivo a traballar), ten como límite o importe das cotizacións e cotas devindicadas á Seguridade Social (50 x 5 =250 euros).Como neste caso non se supera o devandito límite, o contribuínte poderá deducirse os 250 euros na súa totalidade.Mentres que respecto aos 350 euros restantes da devandita dedución (50 x 7 meses percibindo a prestación por desemprego), o contribuínte tamén poderá deducir o devandito importe na súa totalidade, xa que, respecto ás prestacións por desemprego percibidas, non lles será de aplicación o devandito límite.

Polo tanto, o importe da dedución sera:250 euros polos meses estivo de alta na seguridade social (non supera o límite cotizacións á Seguridade Social) +350 euros (polos meses en que percibio a prestación por desemprego sen límite, respecto ás cotizacións á Seguridade Social) =600 Volver