Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo 3.Dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade a cargo con abono anticipado

Don T.F.P. de 85 anos percibe unha pensión de xubilación de 16.500 euros anuais.A súa muller dona A.P.A. de 82 anos, que ten un grao de discapacidade recoñecido do 85 por 100, obtivo no ano 2019 rendas, excluídas as exentas, por importe de 250 euros e no exercicio 2020 por 300 euros.Ambos os dous cónxuxes viven sós.

Determinar o importe da dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade correspondente exercicio 2020 e o resultado da súa declaración sabendo que a cota diferencial da declaración conxunta do matrimonio ascende a -1.300 euros e que Don T.F.P. solicito o abono anticipado da dedución o 1 de outubro de 2020.

Solución:

Cota diferencial: - 1.300,00

Dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade a cargo.(1)

  • Numero de meses de cumprimento dos requisitos:12 meses (2)
  • Importe da dedución =-1.200 
  • Límite da dedución (1.200 euros)

Abono anticipado:(3)

  • Numero de meses que percibiu o abono anticipado:3 meses
  • Importe do abono anticipado da dedución (3 meses x 100 euros) = +300

Diferenza (1.200 − 300) = -900

Resultado da declaración: -(1.300 +900) =-2.200 (a devolver)

Notas ao exemplo

(1) Dona A.P.A. non obtivo no exercicio 2020 rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros nin xerou o dereito á dedución por ascendente con discapacidade ao non cumprir o requisito de convivencia con ningún dos seus fillos, Don T.F.P. ten dereito á dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade.Volver

(2) Na medida que o importe total da devandita dedución (1.200 euros) se aplica proporcionalmente ao número de meses en que se cumpran os requisitos, o importe e límite neste caso é de 1.200 euros.

Por outra parte, ao tratarse dun pensionista, non lles resulta de aplicación o límite do importe das cotizacións e cotas satisfeitas á Seguridade Social e Mutualidades de carácter alternativo devindicadas en cada período impositivo.Volver

(3) Para o abono anticipado da dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade, segundo o artigo 60 bis do Regulamento do IRPF, a contía das rendas anuais a tomar en consideración serán as correspondentes ao último período impositivo cuxo prazo de presentación de autoliquidación tivese finalizado ao inicio do exercicio no que se solicita o seu abono anticipado, isto é, as do exercicio 2018 que foron de 250 euros.Polo tanto, tendo dereito, o importe do abono mensual da dedución de forma anticipada por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade será de 100 euros dende o mes en que presenta a solicitude (outubro) ata decembro, isto é, durante 3 meses de 2020.(Volver)