Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo 4.Dedución por familia numerosa con cesión do dereito e abono anticipado

Matrimonio formado don R.P.G. e dona M.G.B., ambos os dous traballaron en 2020.O como funcionario dun Ministerio, cun desconto por cotas a MUFACE por un importe anual de 527 euros.Ela desenvolvemento unha actividade profesional despois de estar dado de alta durante todos os meses do ano no Réxime Especial de traballadores autónomos, polo que cotizou por un importe anual de 2.100 euros.

O matrimonio ten catro fillos de 20, 18, 15 e 13 anos, respectivamente, dedicados en 2020 aos seus estudos e está en posesión do título de familia numerosa de categoría xeral.

Determinar o importe da dedución por familia numerosa correspondente exercicio 2020 e o resultado da súa declaración, tendo en conta que don R.P.G cedeu ao outro proxenitor o seu dereito á dedución, que solicitaron en marzo de forma colectiva o abono anticipado e que a cota diferencial IRPF de doa M.G.B. foi no ano 2020 de 300 euros.

Solución:

Declaración da contribuínte dona M.G.B.

Nota previa: Don R.P.G. non deberá consignar nada na súa declaración de IRPF nas casas relativas á dedución por familia numerosa por ceder o seu dereito no momento de solicitar o abono anticipado de forma colectiva.

Cota diferencial: + 300

Dedución familia numerosa

1.Por familia numerosa de categoría xeral:(1)

  • Numero de meses de cumprimento dos requisitos:12 meses
  • Importe da dedución =-1.200
  • Límite da dedución (1.200 euros) (2)

2.Incremento polos fillos que, formando parte da familia numerosa, exceden do número mínimo de fillos esixido para ser familia numerosa de categoría xeral:

  • Número de fillos que exceden do mínimo:1 fillo (3)
  • Número de meses de cumprimento dos requisitos:12 meses
  • Incremento da dedución = -600,00 (4)

3.Total dedución por familia numerosa (1.200 + 600) = -1.800

Abono anticipado

1.Por familia numerosa de categoría xeral:(5)

  • Numero de meses que percibiu o abono anticipado:10 meses
  • Importe do abono anticipado da dedución (10 meses x 100 euros) = +1.000

2.Incremento polos fillos que, formando parte da familia numerosa, exceden do número mínimo de fillos esixido para ser familia numerosa de categoría xeral:(6)

  • Numero de meses que percibiu o abono anticipado:10 meses
  • Importe do abono anticipado da dedución (10 meses x 50 euros) = +500

3.Total abono anticipado (1000 + 500) = -1.500

Diferenza (dedución 1.800 − abono anticipado 1.500) =-300

Resultado da declaración (300 − 300)= 0

Notas ao exemplo:

(1) Como consecuencia da cesión computásense os meses en que calquera dos contribuíntes que tiveran dereito á dedución cumpra os requisitos (neste caso 12 meses) e doa M.G.B. aplicase integramente na súa declaración de IRPF de 2020 o importe da dedución que corresponda e a totalidade do pagamento anticipado percibido.Volver

(2) Ao haber cesión téñense en conta de forma conxunta as cotizacións e cotas totais á Seguridade Social e Mutualidades correspondentes aos dous proxenitores (2.100 + 527 =2.627).Ao ser superior o importe das cotizacións e cotas totais á Seguridade Social e a MUFACE a contía máxima da dedución prevalece esta última.Volver

(3) Conforme ao artigo 2 da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de Protección ás Familias Numerosas, neste caso, o mínimo de fillos esixido para ser familia numerosa de categoría xeral son 3.Ao ter 4 fillos que formaron parte da familia numerosa durante 2020, o exceso será de 1 fillo.Volver

(4) Na medida que o importe total da devandita dedución (ata 600 euros por cada un dos fillos) se aplica proporcionalmente ao número de meses en que se cumpran os requisitos, o importe e límite neste caso é de 600 euros.

Por outra parte, este incremento, como establece o artigo 81 bis da Lei do IRPF non se terá en conta para os efectos do límite do importe das cotizacións e cotas satisfeitas á Seguridade Social e Mutualidades de carácter alternativo devindicadas en cada período impositivo.Volver

(5) Percibiuse o pagamento anticipado dende marzo a decembro (1.000 euros).Este importe considerarase obtido polo contribuínte en cuxo favor se tivese cedido a dedución.Volver

(6) Para o abono anticipado do incremento, ao tratarse neste caso dunha solicitude colectiva, a dedución anticipada incrementouse en 50 euros mensuais polo fillo que excede do número mínimo de fillos esixido para que a devandita familia adquirise a condición de familia numerosa de categoría xeral.

Sinalar, ademais, que conforme expón a Orde HAC/763/2018, do 10 de xullo (BOE do 18), ao ter en conta a información de que dispón a Axencia Tributaria en virtude do disposto no artigo 60 bis.6 do Regulamento do IRPF, non será necesario que os contribuíntes que soliciten o abono do pagamento anticipado da dedución por familia numerosa, acheguen información adicional, xa que a Axencia Tributaria será a que calcule o incremento desta dedución que corresponda por cada fillo que excede do número mínimo de fillos esixido para que a devandita familia adquirise a condición de familia numerosa de categoría xeral ou especial e proceda, xunto co importe da dedución por familia numerosa, ao seu abono anticipado.Volver