Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Participación das Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía na xestión do IRPF

A participación das Comunidades Autónomas na Axencia Estatal de Administración Tributaria, que constitúe a organización administrativa responsable en nome e por conta do Estado da aplicación efectiva do sistema tributario estatal e do aduaneiro, desenvólvese a través dos seguintes órganos, regulados nos artigos 65 e 66 da Lei 22/2009:

Consello Superior para o Enderezo e Coordinación da Xestión Tributaria

O Consello Superior para o Enderezo e Coordinación da Xestión Tributaria é o órgano colexiado, integrado por representantes da Administración Tributaria do Estado e das Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía, encargado de coordinar a xestión dos tributos cedidos.

Este órgano está presidido pola presidenta da Axencia Estatal de Administración Tributaria e integrada polo director Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, que ostentará a Vicepresidencia primeira, cinco representantes da Axencia Estatal de Administración Tributaria, os titulares da Secretaría Xeral de Facenda, da Secretaría Xeral de Financiamento Territorial e da Inspección Xeral do Ministerio de Economía e Facenda (actualmente Ministerio de Facenda)  e por un representante de cada unha das Comunidades Autónomas de réxime común e das Cidades con Estatuto de Autonomía, un dos que será designado por estas cada ano para ostentar a Vicepresidencia segunda.

Aquelas Comunidades e Cidades Autónomas que teñan encomendadas a dous órganos ou entes distintos as funcións de aplicación dos tributos e as de deseño ou interpretación da normativa autonómica poderán designar dous representantes, aínda que disporán dun só voto.

Precisión: teñase en conta que o artigo 1.8 do Real decreto 352/2011, do 11 de marzo (BOE do 12) suprimiu a Secretaría Xeral de Financiamento Territorial e que o Real decreto 1887/2011, do 30 de decembro (BOE do 31), suprimiu no seu artigo 4.3, entre outros órganos directivos, a Secretaría Xeral de Facenda e a Inspección Xeral do Ministerio de Economía e Facenda.

Na actualidade véxase o Real decreto 139/2020, do 28 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais (BOE do 29), que inclúe como órgano directivo da Secretaría de Estado de Facenda, á Secretaría Xeral de Financiamento Autonómico e Local e, dentro da Subsecretaría de Facenda, á Inspección Xeral.

Consellos Territoriais para o Enderezo e Coordinación da Xestión Tributaria

Os Consellos Territoriais para o Enderezo e Coordinación da Xestión Tributaria son órganos colexiados integrados por representantes da Administración Tributaria do Estado e da Comunidade Autónoma ou da Cidade con Estatuto de Autonomía de que se trate aos que corresponde coordinar a xestión dos tributos cedidos no seu respectivo ámbito territorial.

Estes consellos están compostos por catro representantes da Axencia Estatal de Administración Tributaria e catro da respectiva Comunidade Autónoma ou Cidade con Estatuto de Autonomía. Existirán tantos suplentes como titulares, que actuarán en caso de ausencia ou vacante dalgún destes últimos.