Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Cadro comparativo

RÉXIME FISCAL ESPECIAL APLICABLE AOS TRABALLADORES DESPRAZADOS A TERRITORIO ESPAÑOL

Condicións e requisitos para a súa aplicación

A PARTIR DE 1 DE XANEIRO DE 2015
(Artigo  93 Lei do IRPF, redacción dada pola Lei 26/2014)

ATA O 31 DE DECEMBRO DE 2014
(Artigo  93 Lei do IRPF, redacción dada pola Lei 26/2009)

 1. Que non fosen residentes en España durante os dez períodos impositivos anteriores a aquel no que se produza o seu desprazamento a territorio español.
 2. Que non sexan deportistas profesionais.
 3. Que o desprazamento a territorio español se produza como consecuencia dalgunha das seguintes circunstancias:

  • Dun contrato de traballo.
  • Da adquisición da condición de administrador dunha entidade en cuxo capital non participe ou, no caso contrario, cando a participación nesta non determine a consideración de entidade vinculada nos termos previstos no artigo 18 da Lei do Imposto sobre Sociedades.
 4. Que non obteña rendas que se cualificarían como obtidas mediante un establecemento permanente situado en territorio español
 • Dende 1 de xaneiro de 2007 ata 1 de xaneiro de 2010

  1. Que non fosen residentes en España durante os dez anos anteriores ao seu novo desprazamento a territorio español.
  2. Que o desprazamento a territorio español se produza como consecuencia dun contrato de traballo.
  3. Que os traballos se realicen efectivamente en España.
  4. Que os devanditos traballos se realicen para unha empresa ou entidade residente en España ou para un establecemento permanente situado en España dunha entidade non residente en territorio español.
  5. Que os rendementos do traballo derivados da comentada relación laboral non estean exentos de tributación polo Imposto sobre a Renda de non Residentes.
 • Dende 1 de xaneiro de 2010 ata 31 de decembro de 2014 

  Ademais dos requisitos anteriores o seguinte:

  Que as retribucións previsibles derivadas do contrato de traballo en cada un dos períodos impositivos nos que se aplique este réxime especial non superen a contía de 600.000 euros anuais

RÉXIME FISCAL ESPECIAL APLICABLE AOS TRABALLADORES DESPRAZADOS A TERRITORIO ESPAÑOL

Contido:regras para determinar a débeda tributaria

A PARTIR DE 1 DE XANEIRO DE 2015
(Artigo  93 Lei do IRPF, redacción dada pola Lei 26/2014)

ATA O 31 DE DECEMBRO DE 2014
(Artigo  93 Lei do IRPF, redacción dada pola Lei 26/2009)

A débeda determínase conforme ás normas do IRNR coas seguintes especialidades:

 • A totalidade dos rendementos do traballo obtidos polo contribuínte durante a aplicación do réxime especial enténdense obtidos en territorio español.
 • Grávanse acumuladamente as rendas obtidas polo contribuínte en territorio español durante o ano natural, sen que sexa posible compensación ningunha entre aquelas.
 • Para a determinación da cota íntegra aplícanse as dúas é- calas especificas que establece o artigo 93 da Lei do IRPF:

  • Unha escala para a parte da base correspondente ás rendas a que se refire o artigo 25.1.f) do TRLIRNR (dividendos, intereses e ganancias patrimoniais).
  • Unha escala para a parte da base correspondente ao resto de rendas.
 • A cota diferencial será o resultado de minorar a cota íntegra do imposto en:

  • A dedución por donativos, nos termos previstos na Lei do IRPF e as retencións practicadas a conta (incluídas as cotas satisfeitas a conta do IRNR).
  • A dedución por dobre imposición internacional a que se refire o artigo 80 da Lei do IRPF

A débeda determínase conforme ás normas do IRNR coas seguintes especialidades:

 • Os contribuíntes tributan de forma separada por cada devindicación total ou parcial da renda sometida a gravame, sen que sexa posible compensación ningunha entre aquelas.
 • A base liquidable de cada renda calcúlase para cada unha delas segundo o establecido na TRLIRNR.
 • A cota íntegra obtense aplicando á base liquidable os tipos de gravame que establecía o artigo 25.1 TRLIRNR na redacción vixente a 31-12-2014 (tipo xeral:24,75%;dividendos, intereses e ganancias patrimoniais:21%).
 • A cota diferencial é o resultado de minorar a cota íntegra do imposto na dedución por donativos, nos termos previstos na Lei do IRPF e as retencións practicadas a conta.Tamén resultan deducibles as cotas satisfeitas a conta do IRNR