Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Traballadores desprazados a territorio español dende o 1 de xaneiro de 2015

Normativa:Art.º 93 Lei IRPF

Atención: de acordo coa disposición adicional primeira do Real Decreto-lei 27/2018, do 28 de decembro, polo que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria e catastral (BOE do 29) as persoas físicas que adquiran a condición de contribuíntes polo IRPF como consecuencia do seu desprazamento a territorio español con motivo da final da «UEFA EURO 2020» poderán optar por tributar polo Imposto sobre a Renda de non Residentes, nos termos e condicións previstos no artigo 93 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do IRPF.

Ámbito de aplicación

Normativa:Art.º 113 Regulamento IRPF

A partir do 1 de xaneiro de 2015 para a aplicación deste réxime especial os contribuíntes deben cumprir as seguintes condicións:

 1. Que non fosen residentes en España durante os dez períodos impositivos anteriores a aquel no que se produza o seu desprazamento a territorio español.
 2. Que o desprazamento a territorio español se produza como consecuencia dalgunha das seguintes circunstancias:

  • Como consecuencia dun contrato de traballo, con excepción da relación laboral especial dos deportistas profesionais regulada polo Real Decreto 1006/1985, do 26 de xuño.
   Entenderase cumprida esta condición cando se inicie unha relación laboral, ordinaria ou especial distinta da anteriormente indicada, ou estatutaria cun empregador en España, ou cando o desprazamento sexa ordenado polo empregador e exista unha carta de desprazamento deste.
  • Como consecuencia da adquisición da condición de administrador dunha entidade en cuxo capital non participe ou, no caso contrario, cando a participación nesta non determine a consideración de entidade vinculada nos termos previstos no artigo 18 da Lei do Imposto sobre Sociedades.
 3. Que non obteña rendas que se cualificarían como obtidas mediante un establecemento permanente situado en territorio español.

Contido do réxime especial

Normativa:Art.º 114 Regulamento IRPF

A aplicación deste réxime especial implicará a determinación da débeda tributaria do IRPF conforme ás normas establecidas no texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo (en diante TRLIRNR), para as rendas obtidas sen mediación de establecemento permanente coas seguintes especialidades:

a. Non resultará de aplicación o disposto nos artigos 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 14 do citado TRLIRNR.

b. A totalidade dos rendementos do traballo obtidos polo contribuínte durante a aplicación do réxime especial entenderanse obtidos en territorio español.
Agora ben, non se consideran obtidos durante a aplicación do réxime especial os rendementos que deriven dunha actividade desenvolvida con anterioridade á data de desprazamento a territorio español ou con posterioridade á finalización do desprazamento que debe comunicarse no modelo 149, sen prexuízo da súa tributación polo Imposto sobre a Renda de non Residentes cando os citados rendementos se entendan obtidos en territorio español.

c. Para os efectos da liquidación do IRPF, gravaranse acumuladamente as rendas obtidas polo contribuínte en territorio español durante o ano natural, sen que sexa posible compensación ningunha entre aquelas.

d. Para a determinación da cota íntegra diferénciase dúas bases liquidables ás que se aplicasen diferentes escalas:

 • Base "A":Importe da base liquidable correspondente ás seguintes rendas a que se refire o artigo 25.1.f) do TRLIRNR:

  • Dividendos e outros rendementos derivados da participación nos fondos propios dunha entidade
  • Intereses e outros rendementos obtidos pola cesión a terceiros de capitais propios.
  • Ganancias patrimoniais que se poñan de manifesto con ocasión de transmisións de elementos patrimoniais

  A esta base aplicaránselle os tipos que se indican na seguinte escala:

  Base liquidable do aforro
  Ata euros
  Cota íntegra eurosResto base liquidable do aforro
  Ata euros
  Tipo aplicable
  Porcentaxe
  0 0 6.000 19
  6.000 1.140 44.000 21
  50.000 10.380 En diante 23
 • Base "B":Importe da base liquidable correspondente ao resto de rendas á que se lle aplicarán en 2020 os tipos que se indican na seguinte escala.

  Parte da base liquidable
  euros
  Tipo estatal aplicable
  Porcentaxe
  Ata 600.0000 euros 24
  Dende 600.000,01 euros en diante 45

e. A cota diferencial será o resultado de minorar a cota íntegra do IRPF en:

 • As deducións por donativos e as retencións e ingresos a conta que se tivesen practicado sobre as rendas do contribuínte (incluídas as cotas satisfeitas a conta do Imposto sobre a Renda de non Residentes).

  Atención:as retencións e ingresos a conta en concepto de pagamentos a conta do imposto practicaranse, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coa normativa do Imposto da Renda de non Residentes.Non obstante, a porcentaxe de retención ou ingreso a conta sobre rendementos do traballo será o 24 por 100.Cando as retribucións satisfeitas por un mesmo pagador de rendementos do traballo durante o ano natural excedan de 600.000 euros, a porcentaxe de retención aplicable en 2018 ao exceso será o 45 por 100.

 • A dedución por dobre imposición internacional a que se refire o artigo 80 da Lei do IRPF aplicable aos rendementos do traballo obtidos no estranxeiro, co límite do 30 por 100 da parte da cota íntegra correspondente á totalidade dos rendementos do traballo obtidos nese período impositivo.

  Para estes efectos, para calcular o tipo medio efectivo de gravame deberá terse en conta a cota íntegra e a base liquidable, excluída, en ambos os dous casos, a parte destas correspondente ás rendas ás que se refire o artigo 25.1 f) do TRLIRNR.

Duración

Normativa: Art.º 115 Regulamento IRPF

O réxime especial aplicarase durante o período impositivo no que o contribuínte adquira a súa residencia habitual en España e durante os cinco períodos impositivos seguintes.

Para estes efectos, considerarase como período impositivo no que se adquire a residencia o primeiro ano natural no que, unha vez producido o desprazamento, a permanencia en territorio español sexa superior a 183 días.

Exercicio da opción polo réxime especial

Normativa: Arts.116 e 119 Regulamento IRPF

O exercicio da opción de tributar polo Imposto sobre a Renda de non Residentes debe realizarse mediante a utilización do modelo de comunicación 149, aprobado pola Orde HAP /2783/2015, do 21 de decembro (BOE do 23), cuxa presentación efectuarase no prazo máximo de seis meses dende a data de inicio da actividade que conste na alta na Seguridade Social en España ou na documentación que permita, se é o caso, ao traballador o mantemento da lexislación de Seguridade Social de orixe.

Para presentar esta comunicación deberán estar incluídos no Censo de Obrigados Tributarios.No caso contrario, solicitarán previamente a alta no devandito Censo mediante a presentación da declaración censual correspondente.

Ademais, deberase achegar á comunicación da opción a seguinte documentación:

 1. Cando se inicie unha relación laboral, ordinaria ou especial, ou estatutaria cun empregador en España, un documento xustificativo emitido polo empregador no que se exprese o recoñecemento da relación laboral ou estatutaria co contribuínte, a data de inicio da actividade que conste na alta na Seguridade Social en España, o centro de traballo e a súa dirección, así como a duración do contrato de traballo.
 2. Cando se trate dun desprazamento ordenado polo seu empregador, copia da carta de desprazamento do empregador, así como un documento xustificativo emitido por este en que se exprese a data de inicio da actividade que conste na alta na Seguridade Social en España ou na documentación que permita, se é o caso, o mantemento da lexislación de Seguridade Social de orixe, o centro de traballo e a súa dirección, así como a duración da orde de desprazamento.
 3. Cando se trate de desprazamentos como consecuencia da adquisición da condición de administrador dunha entidade, un documento xustificativo emitido pola entidade no que se exprese a data de adquisición da condición de administrador e que a participación do contribuínte na entidade non determina a condición de entidade vinculada nos termos previstos no artigo 18 da Lei do Imposto sobre Sociedades.

  O contribuínte tamén deberá comunicar no modelo 149 a finalización o seu desprazamento a territorio español no prazo dun mes dende que se producise esta circunstancia.

Importante: o contribuínte que opte pola tributación polo Imposto sobre a Renda de non Residentes quedará suxeito por obriga real no Imposto sobre o Patrimonio.

Renuncia e exclusión do réxime especial

Normativa: Arts.117 e 118 Regulamento IRPF

Os contribuíntes que tivesen optado polo réxime especial poderán renunciar á súa aplicación durante os meses de novembro e decembro anteriores ao inicio do ano natural en que a renuncia deba producir efectos.Os contribuíntes que renuncien a este réxime especial non poderán volver optar pola súa aplicación.

A exclusión do réxime especial prodúcese por incumprimento dalgunha das condicións anteriormente comentadas determinantes da súa aplicación, producindo esta efectos no período impositivo en que se produza o incumprimento.Os contribuíntes excluídos deberán comunicar tal circunstancia á Administración tributaria no prazo dun mes dende o incumprimento das condicións que determinaron a súa aplicación.

Tanto a renuncia coma a exclusión deberán ser comunicadas á Administración tributaria no modelo 149, aprobado pola Orde HAP/2783/2015, do 21 de decembro (BOE do 23).

Modelo especial de declaración no IRPF

Os contribuíntes que opten por este réxime especial deberán presentar e subscribir a súa declaración polo IRPF no modelo especial 151, aprobado na citada Orde HAP/2783/2015, do 21 de decembro (BOE do 23), no lugar e prazo establecidos, con carácter xeral, para a presentación das declaracións do IRPF.

Os contribuíntes do IRPF que opten pola aplicación deste réxime especial poderán solicitar o certificado de residencia fiscal en España regulado na disposición adicional segunda da Orde HAC/3316/2010, do 17 de decembro (BOE do 23), cuxos modelos figura nos anexos IV e V da devandita orde.