Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

a) Concepto

Exceptúanse de gravame e, polo tanto, non haberán de computarse entre os rendementos íntegros do traballo, as cantidades percibidas polo empregado ou traballador en concepto de axudas e asignacións para gastos de viaxe destinadas a compensar os gastos normais de manutención e estancia en restaurantes, hoteis e demais establecementos de hostalaría, de­vengadas por gastos en municipio distinto do lugar do traballo habitual do perceptor e do que constitúa a súa residencia.

Cando se trate de desprazamento e permanencia por un período continuado superior a nove meses nun mesmo municipio, non se exceptuarán de gravame as devanditas asignacións.A estes efectos, non se descontará o tempo de vacacións, enfermidade ou outras circunstancias que non impliquen alteración do destino nun mesmo municipio.