Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Funcionarios e empregados con destino en España

Considéranse como asignacións para gastos normais de manutención e estancia en hoteis, restaurantes e demais establecementos de hostalaría exclusivamente as cantidades que se re­cogen no cadro:Asignacións para gastos de manutención e estancia exceptuadas de gravame.

Importante: para os efectos da aplicación da exención, o pagador deberá acreditar o día e o lugar do desprazamento, así como a súa razón ou motivo.O exceso sobre as canti­dades indicadas está suxeito a gravame en concepto de rendementos do traballo.

Asignacións para gastos de manutención e estancia exceptuadas de gravame

1.Pasando a noite en municipio distinto do lugar de traballo e de residencia do perceptor EspañaEstranxeiro
Gastos de estancia, con carácter xeral O importe dos gastos que se xustifiquen
Gastos de estancia (condutores de vehículos de transporte de mercadorías por estrada sen xustificación de gastos) 15,00 euros/día 25,00 euros/día
Gastos de manutención 53,34 euros/día 91,35 euros/día
2.Sen pasar a noite en municipio distinto do lugar de traballo e de residencia do perceptor EspañaEstranxeiro
Manutención, con carácter xeral 26,67 euros/día 48,08 euros/día
Manutención (persoal de voo) 36,06 euros/día (*) 66,11 euros/día (*)

Nota aos cadros:

(*) Se nun mesmo día se producisen desprazamentos en territorio español e ao estranxeiro, a contía aplicable será a que corresponda segundo o maior número de voos realizados.(Volver)

Exemplo:

Durante tres días do mes de abril de 2020, don L.G.R. foi enviado pola súa empresa dende o municipio no que reside e traballa a outro, distante 500 Km, para realizar determinadas xestións comerciais, acreditando o pagador tales circunstancias.En concepto de axudas e gastos de locomoción percibiu 760 euros, despois de pasar a noite dous días da viaxe.

Como xustificantes dos gastos, conserva o billete de ida e volta de avión cuxa contía ascende a 210 euros e a factura do hotel que ascende a 195 euros.

Que cantidade da percibida en concepto de axudas e gastos de desprazamento deberá declarar don L.G.R. en concepto de ingresos íntegros para os efectos do IRPF?

Solución

Importe percibido =760,00

Gastos exceptuados de gravame:

  • Locomoción:xustificados (billete de avión) =210,00
  • Estancia:xustificados (factura do hotel) =195,00
  • Manutención [(53,34 x 2) +26,67] =133,35
  • Total =538,35

Ingresos íntegros fiscalmente computables:(760,00 - 538,35) = 221,65