Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

1.Rendementos con período de xeración superior a dous anos, distintos dos derivados de sistemas de previsión social:redución do 30 por 100

En xeral

Aplicarase unha redución do 30 por 100 do importe dos rendementos íntegros cando se dean todos e cada un dos seguintes requisitos:

 • Que os rendementos teñan un período de xeración superior a dous anos.

  O período de xeración do rendemento debe entenderse como o tempo transcorrido dende o inicio da existencia do dereito a percibir o rendemento ata que este se materializa, producíndose a devindicación do rendemento.O período de xeración así entendido debe ser superior a dous anos, computados de data a data.

 • Que os rendementos se imputen en un único período impositivo.
 • Que no prazo dos cinco períodos impositivos anteriores a aquel no que resulten esixibles, o contribuínte non tería obtido outros rendementos con período de xeración superior a dous anos, aos que tivese aplicado a redución.

En particular:rendementos derivados da extinción dunha relación laboral, común ou especial

Cando se trate de indemnizacións derivadas da extinción dunha relación laboral, común ou especial, teranse en conta para aplicar a redución do 30 por 100, as seguintes particularidades:

 • Considerarase como período de xeración o número de anos de servizo do traballador.
 • Estes rendementos poden cobrarse tamén de forma fraccionada.

  Agora ben, no caso de que se cobren de forma fraccionada, só será aplicable a redución do 30 por 100 cando o cociente resultante de dividir o número de anos de xeración, computados de data a data, entre o número de períodos impositivos de fraccionamento, sexa superior a dous.

 • O contribuínte pode aplicar a redución, aínda que no prazo dos cinco períodos impositivos anteriores tivese obtido outros rendementos con período de xeración superior a dous anos, aos que tivese aplicado a redución prevista neste apartado.

Réxime transitorio: 

Normativa:Disposición transitoria vixésimo quinta Lei IRPF

 • Para rendementos que viñésense percibindo de forma fraccionada con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 e NON procedan de indemnizacións por extinción da relación laboral, común ou especial, ou da relación mercantil. 

  1. Ha de tratarse de rendementos distintos dos procedentes de indemnizacións por extinción da relación laboral, común ou especial, ou da relación mercantil a que se refire o artigo 17.2 e) da Lei (administradores e membros dos Consellos de Administración, das Xuntas que fagan as súas veces e demais membros doutros órganos representativos).
  2. Ha de tratarse de rendementos que se viñesen percibindo de forma fraccionada con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015.
  3. Ha de tratarse de rendementos con dereito á aplicación da redución do artigo 18.2 da Lei do IRPF, na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2014.

  Cando se cumpran estas condicións o contribuínte poderá aplicar a redución actual do 30 por 100, a cada unha das fraccións que se imputen a partir de 1 de xaneiro de 2015, sempre que o cociente resultante de dividir o número de anos de xeración, computados de data a data, entre o número de períodos impositivos de fraccionamento, sexa superior a dous.

  Non obstante, cando se trate de rendementos derivados de compromisos adquiridos con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 que tivesen previsto o inicio da súa percepción de forma fraccionada en períodos impositivos que se inicien a partir da devandita data, a substitución da forma de percepción inicialmente acordada pola súa percepción nun único período impositivo non alterará o inicio do período de xeración do rendemento.

 • Para rendementos que se perciban de forma fraccionada e deriven da extinción con anterioridade a 1 de agosto de 2014 da relación mercantil con administradores e membros dos Consellos de Administración, e demais membros doutros órganos representativos.

  Tratándose de rendementos do traballo procedentes de indemnizacións por extinción da relación mercantil con administradores e membros dos Consellos de Administración e demais membros doutros órganos representativos con período de xeración superior a dous anos, poderase aplicar a redución do 30 por 100 cando o cociente resultante de dividir o número de anos de xeración, computados de data a data, entre o número de períodos impositivos de fraccionamento, sexa superior a dous, sempre que a data da extinción da relación sexa anterior a 1 de agosto de 2014.

 • Para rendementos que deriven do exercicio de opcións de compra sobre accións ou participacións polos traballadores concedidas antes a 1 de xaneiro de 2015.

  No caso dos rendementos do traballo que deriven do exercicio de opcións de compra sobre accións ou participacións polos traballadores que tivesen sido concedidas con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 e se exerciten transcorridos máis de dous anos dende a súa concesión, se, ademais, non se concederon anualmente, poderase aplicar esta redución do 30 por 100, aínda cando no prazo dos cinco períodos impositivos anteriores a aquel no que se exerciten, o contribuínte tivese obtido outros rendementos con período de xeración superior a dous anos aos que tivese aplicado a redución.