Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Cadro-Resumo:Réxime transitorio:reducións aplicable sobre prestacións percibidas en forma de capital derivadas de sistemas privados de previsión social

Prestacións

Reducións

Límites temporais

Réxime transitorio:Reducións aplicable sobre prestacións percibidas en forma de capital derivadas de sistemas privados de previsión social

De contratos de seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensións das empresas

Prestacións percibidas en forma de capital derivadas de continxencias acaecidas con posterioridade a 1 de xaneiro de 2012 de seguros contratados antes de 20 de xaneiro de 2006.

Achegas empresariais non imputadas aos traballadores

A redución aplícase sobre a prestación percibida.

Redución 40 por 100 nos seguintes supostos:

 • Prestacións por invalidez.
 • Prestacións derivadas de continxencias acaecidas a partir de 1 de xaneiro de 2015.

  O réxime transitorio será de aplicación, se é o caso, ás prestacións percibidas no exercicio no que acaeza a continxencia correspondente, ou nos dous exercicios seguintes.

 • Prestacións derivadas de continxencias acaecidas nos exercicios 2012 a 2014.

  O réxime transitorio só poderá ser de aplicación, se é o caso, ás prestacións percibidas ata a finalización do oitavo exercicio seguinte a aquel no que acaeceu a continxencia correspondente.

Se a prestación en forma de capital se percibe unha vez finalizados estes prazos, o contribuínte non poderá aplicar redución ningunha por este concepto

Achegas empresariais imputadas aos traballadores

A redución aplícase sobre:

(+) Prestación percibida

(–) Contribucións empresariais imputadas ao traballador

(–) Achegas, se é o caso, efectuadas polo propio traballador

Redución 75 por 100 nos seguintes supostos:

 • Rendementos correspondentes a primas con máis de cinco anos de antelación.
 • Prestacións invalidez permanente absoluta ou grande invalidez.

Redución 40 por 100 nos seguintes supostos:

 • Rendementos correspondentes a primas con máis de dous anos de antelación.
 • Restantes prestacións por invalidez.

Este réxime fiscal de reducións aplícase ás prestacións percibidas en forma de capital nun mesmo período impositivo e só será aplicable á parte da prestación correspondente ás primas satisfeitas ata 31 de decembro de 2006, así como as primas ordinarias previstas na póliza orixinal satisfeitas con posterioridade a esta data.

De plans de pensións, mutualidades de previsión social e plans de previsión asegurados

Prestacións percibidas en forma de capital derivadas de continxencias acaecidas con posterioridade a 1 de xaneiro de 2012.

A redución só poderá outorgarse ás cantidades percibidas en forma de capital nun mesmo período impositivo pola parte correspondente a achegas realizadas ata 31 de decembro de 2006.

A redución refírese ao conxunto dos plans de pensións e plans de previsión asegurados subscritos por un mesmo partícipe e respecto da mesma continxencia.

No suposto de percibir en forma de capital prestacións derivadas dun plan de pensións e dunha mutualidade de previsión social pola mesma continxencia, a aplicación da redución referirase á prestación do plan de pensións e á da mutualidade de previsión social de forma independente.

Redución 40 por 100 cando se dean as seguintes circunstancias:

 • Cando transcorran máis de dous anos dende a primeira achega.
 • Cando correspondan a prestacións por invalidez, sexa cal sexa o período de tempo transcorrido dende a primeira achega.

Redución 50 por 100 para:

 • Prestacións percibidas en forma de capital por persoas con discapacidade dos sistemas de previsión social constituídos ao seu favor, sempre que tivesen transcorrido máis de dous anos dende a primeira achega.