Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Consideracións xerais

Os bens inmobles dos que sexa propietario ou usufrutuario o contribuínte poden ter un ou distintos usos ou destinos durante o exercicio e os devanditos usos condicionan tanto a obtención ou non de rendas suxeitas ao IRPF como o tipo de rendas suxeitas que debe declararse (así por exemplo, un inmoble que, en todo ou en parte, estivo durante o exercicio arrendado, subarrendado ou cedido a terceiros, dando lugar por iso á obtención de rendementos do capital inmobiliario, e que tamén permaneceu sucesiva ou simultáneamente, a disposición do contribuínte, dando lugar a imputación de rendas inmobiliarias).

Por esta razón o apartado “C” da declaración baixo o título “Relación de bens inmobles e rendas derivadas dos inmobles a disposición dos seus titulares, arrendado ou cedido a terceiros, ou afectos a actividades económicas” destínase a identificar cada inmoble, propiedade do contribuínte ou de que ostente o dereito de usufruto, e os seus usos durante o exercicio, recollendo a información necesaria para declarar os rendementos do capital inmo­biliario e as rendas inmobiliarias imputadas que lles correspondan.