Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

En xeral

 1. Indicación do contribuínte titular do inmoble, casa [0062].En declaracións conxuntas, se o inmoble pertence por partes iguais a ambos os dous cónxuxes, consignarase na devandita casa a expresión "Común".No caso contrario, farase constar o membro da unidade familiar que ostenta a titularidade total ou parcial do inmoble, "Primeiro declarante", "Cónxuxe", "Fillo 1º", "Fillo 2º", etc.

 2. Porcentaxe de propiedade, casa [0063]. As porcentaxes de propiedade que proceda consignar expresaranse en números enteiros con dous decimais.

 3. Porcentaxe de usufruto, casa [0064]. As porcentaxes de usufruto que proceda consignar expresaranse en números enteiros con dous decimais.

 4. Situación, casa [0065]. Farase constar a clave indicativa que en cada caso corresponda á situación do inmoble, segundo a seguinte relación:

  ClaveSituación
  1 Inmoble con referencia catastral situado en calquera punto do territorio español, con excepción da Comunidade Autónoma do País Vasco e Comunidade Foral de Navarra.
  2 Inmoble con referencia catastral situado na Comunidade Autónoma do País Vasco.
  3 Inmoble con referencia catastral situado na Comunidade Foral de Navarra.
  4 Inmoble situado en calquera punto do territorio español, pero sen ter asignada referencia catastral.
  5 Inmoble situado no estranxeiro
 5. Referencia catastral, casa [0066]. De terse consignado na casa correspondente a “Situación” a “Clave 1”, a “Clave 2” ou a “Clave 3”, deberá facerse constar na casa correspondente a referencia catastral do inmoble.Este dato figura no recibo do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI).Tamén pode obterse a referencia catastral na Sede electrónica da Dirección Xeral do Catastro, na dirección "http://www.sedecatastro.gob.es", ou ben chamando a Liña Directa do Catastro (teléfono 902 373 635).

 6. Natureza.Marcarase cunha "X" a casa que corresponda á natureza ou carácter do inmoble urbano ou rústico:

  Casa [0067] Inmoble urbano.

  Casa [0068] Inmoble rústico.

  Para determinar o carácter urbano ou rústico dos inmobles atenderase ao establecido no artigo 7 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario, aprobado polo Real Decreto lexislativo 1/2004, do 5 de marzo (BOE do 8).

 7. Dirección, casa [0069].Consignarase nesta casa a dirección do inmoble consignado neste apartado.

 8. Uso ou destino do inmoble.Marcaranse cunha "X" todos os usos que tivese o inmoble durante 2020.Estes usos poden ser:

  • Vivenda habitual do contribuínte en 2020, casa [0070].Neste caso deberá consig­narse na casa [0076] o número de días en que a vivenda tivo esta consideración.

  • Vivenda na que, nos casos de separación ou divorcio, residen os fillos e/ou o excónxuxe, casa [0071].Inmoble do que o contribuínte é total ou parcialmente titular, pero que constitúe a vivenda habitual do seu anterior cónxuxe por serlle asignado a este o uso exclusivo deste na resolución ou sentenza de separación legal ou divorcio.

   Neste caso deberá consignarse na casa [0077] o NIF ou o NIE do anterior cónxuxe e, se non ten, marcarase na casa [0078] cunha X esta circunstancia.Ademais, haberá de indicarse na casa [0079] o número de días en que a vivenda tivo este uso.

  • Inmoble afecto a actividades económicas, casa [0072].Inmoble que tivese nalgún momento do exercicio a consideración de elementos patrimoniais afectos a actividades económicas ou fose obxecto de arrendamento de negocios, xa sexa de forma directa ou como consecuencia da participación nunha entidade en réxime de atribución de rendas (dando lugar neste último caso á obtención de rendementos do capital mobiliario a integrar na base impoñible xeral).

   Sinalado este uso ou destino o contribuínte deberá indicar na casa [0080] cando se trate dun inmoble afecto a actividades económicas o número de días en que tivo este uso e na casa [0081] o contribuínte que realiza a actividade económica

   Non obstante, se se trata dun ben inmoble obxecto de arrendamento de negocio indicarase o número de días en que tivo este uso na casa [0082].

  • A disposición dos seus titulares, casa [0073].Inmoble que permaneceu a disposi­ción dos seus titulares, dando lugar por iso a imputación de rendas inmobiliarias.

  • Arrendamento como inmoble accesorio, casa [0074].Inmoble arrendado, subarren­dado ou cedido a terceiros, conxuntamente con outro inmoble que constitúe o obxecto principal do arrendamento, subarrendamento ou cesión, cando non estea especificada a parte da contraprestación que corresponde individualmente a cada un deles (por exemplo, a praza de garaxe arrendada conxuntamente cunha vivenda por un único importe).
  • Arrendamento, casa [0075].Inmoble que estivo arrendado, subarrendado ou cedido a terceiros, dando lugar por iso á obtención de rendementos do capital inmobiliario.