Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

En particular

Inmobles a disposición dos seus titulares

Tratándose de inmobles a disposición dos seus titulares, deberán consignarse os seguintes datos por cada un deles:

  1. Parte do inmoble que está a disposición, casa [0087]:se a totalidade do inmoble permaneceu a disposición do contribuínte no exercicio, consignarase a porcentaxe do 100 por 100.

    Cando debido a un uso ou destino simultáneo do inmoble só unha parte deste como, por exemplo, unha única planta do edificio, permanecese a disposición do contribuínte, indicarase a porcentaxe, expresada con dous decimais, que representa a superficie da devandita parte en relación coa superficie total do inmoble.

  2. Período computable (nº de días), casa [0085]:consignarase 365 cando o inmoble permaneza a disposición do contribuínte durante todo o ano.No caso contrario, expresarase o número de días que o inmoble estivo a disposición do contribuínte.

    No caso excepcional de que o inmoble estea, nos mesmos días, parte a disposición do contribuínte e parte destinado a outros usos, se marcase unha X na casa [0086], indicándose o número de días que estivo a disposición do contribuínte na casa [0088].

  3. Importe da renda inmobiliaria imputada, casa [0089] .

Amortización de inmobles accesorios arrendados

Debe cumprirse este apartado unicamente naqueles casos en trátese de inmobles que se aluguen xunto co inmoble principal nun único contrato no que non se distinga que parte do prezo corresponde a cada un deles.Por exemplo, cando se alugue nun único contrato e por un prezo único unha vivenda xunto co rocho e o garaxe, o rocho e o garaxe serán inmobles accesorios.

A finalidade é identificar que é o inmoble accesorio, solicitar a información do inmoble principal do que depende e determinar que a amortización deducible que, se é o caso, corresponda ao inmoble accesorio se axusta aos disposto no artigo 14.2.a) do Regulamento do IRPF.

Inmobles arrendados ou cedidos a terceiros e constitución ou cesión de dereitos ou facultades de uso ou desfrute sobre estes

A declaración dos ingresos íntegros computables, gastos deducibles, rendemento neto, reducións do rendemento neto, así como, se é o caso, o rendemento mínimo computable en caso de parentesco que proceda se efectuará nas casas [0104] a [0154] de acordo co comentado para cada un deles nas epígrafes respectivas deste mesmo Capítulo.

Para cada un dos inmobles salvo no caso de aluguer con fins turísticos ou arrendamento de locais, farase constar o NIF/NIE do arrendatario ou arrendatarios e a data do contrato de arrendamento.Se é o caso, se consignou un NIF do arrendatario doutro país, indicarase marcando a casa correspondente.

Ademais, para axilizar a tramitación das devolucións a que poidan ter dereito os contribuíntes e de reducir o número de requirimentos, créase un novo Anexo “D”, de cumprimentación voluntaria, no que os contribuíntes poderán consignar o NIF dos provedores de determinados gastos, así como o seu importe.

Importante:non se incluirán no apartado C da declaración os bens inmobles arrendados ou cedidos a terceiros por entidades en réxime de atribución de rendas das que o contribuínte fose, durante o exercicio 2020, socio, comuneiro ou partícipe.

Estes inmobles deberán reflectirse na rúbrica “Relación de bens inmobles arrenda­dos ou cedidos a terceiros por entidades en réxime de atribución de rendas” da epígrafe “Réxime de atribución de rendas” do apartado E da declaración, onde se fará constar respecto a cada inmoble o contribuínte titular do inmoble (casa [1614]), a porcentaxe de titularidade (casa [1615]), natureza urbana ou rústica (casa [1616] y [1617]), situación (casa [1619]), referencia catastral (casa [1620]) e NIF da entidade en réxime de atribución de rendas (casa [1621]).