Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Rendemento neto

O rendemento neto está constituído pola diferenza entre os ingresos íntegros e os gastos deducibles nos termos anteriormente comentados.

Recorde: o importe total a deducir polos intereses dos capitais alleos investidos na adquisición ou mellora do ben, dereito ou desfrute de que procedan os rendementos, e demais gastos de financiamento, así como os de reparación e conservación non poderá exceder, para cada ben ou dereito, da contía dos rendementos íntegros obtidos.

As operacións necesarias para determinar a contía do rendemento neto do capital inmobiliario que se integra na base impoñible represéntanse no seguinte esquema:

(+) Rendementos íntegros

 • O importe que por todos os conceptos deba satisfacer o adquirente, cesionario, arrendatario ou subarrendatario, incluído, no seu caso, o correspondente a todos aqueles bens cedidos co inmoble.
 • A falta de proba ou no caso de operacións vinculadas a valoración dos devanditos rendementos efectuarase polo valor normal no mercado destes.
 • Cando se perciban de familiares, sexa o cónxuxe ou parentes, incluídos afíns, ata o terceiro grao inclusive, o rendemento neto total non poderá ser inferior á renda imputada derivada do devandito inmoble

(�) Gastos necesario para a obtención dos ingresos deducibles (excluído IVE ou IGIC):

 • Intereses e demais gastos de financiamento.
 • Gastos de conservación e reparación

  • * Límite dos dous gastos anteriores: Non poden exceder, para cada ben ou dereito, da contía dos rendementos íntegros obtidos.
  • * Exceso sobre o límite: O exceso poderase deducir nos catro anos seguintes.
 • Tributos, recargas e taxas
 • Saldos de dubidoso cobramento
 • Primas de contratos de seguro
 • Subministracións
 • Gastos de formalización do contrato
 • Gastos de defensa xurídica.
 • Cantidades devindicadas por terceiros como consecuencia de servizos persoais (incluíndo administración, portaría).
 • Outros gastos necesarios fiscalmente deducibles

(−) Cantidades destinadas á amortización:

 • Bens inmobles:3 por 100 sobre o maior dos seguintes valores:

  1. Custo de adquisición satisfeito que corresponda á construción
  2. Valor catastral, excluído o valor do chan
 • Bens mobles cedidos conxuntamente co inmoble:Orde de 27 de marzo de 1998.

 • Dereitos ou facultades de uso ou desfrute sobre bens inmobles

  1. De duración determinada:custo de adquisición entre o nº de anos de duración.
  2. De duración vitalicia:3 por 100 do custo de adquisición satisfeito

(=) Rendemento neto do capital mobiliario.