Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Rendementos do capital inmobiliario estimados e operacións vinculadas

Rendementos estimados do capital inmobiliario

Normativa:  Arts.6.5 e 40.1 Lei IRPF

As prestacións de bens ou dereitos susceptibles de xerar rendementos do capital inmobiliario presúmense retribuídas, salvo proba en contrario.

En defecto de proba en contrario, a valoración dos devanditos rendementos efectuarase polo valor normal no mercado destes, entendéndose por valor normal no mercado a contraprestación que se acordaría entre suxeitos independentes, salvo proba en contrario.

Non obstante, tratándose de arrendamentos ou subarrendamentos de bens inmobles ou de constitución ou cesión de dereitos ou facultades de uso sobre os mesmos realizados a familiares, ata o terceiro grao inclusive, o rendemento neto total non poderá ser inferior á renda imputada derivada do devandito inmoble.Esta regra especial de valoración coméntase no apartado "Rendemento mínimo computable en caso de parentesco" deste mesmo Capítulo.

Rendementos do capital inmobiliario e operacións vinculadas

Normativa: Art.º 41 Lei IRPF

No suposto de que o arrendamento ou subarrendamento de bens inmobles ou de constitución ou cesión de dereitos ou facultades de uso ou desfrute sobre estes se realice a unha sociedade coa que se dean relacións de vinculación, nos termos previstos no artigo 18 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades (BOE do 28) o contribuínte do IRPF deberá efectuar de forma imperativa a súa valoración polo valor normal de mercado.Entenderase por valor normal de mercado aquel que se tería acordado por persoas ou entidades independentes en condicións de libre competencia.

Para tal efecto, o contribuínte do IRPF deberá cumprir as obrigas de documentación das operacións vinculadas nos termos e condicións establecidos no capítulo V (artigos 13 a 16) do Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 634/2015, do 10 de xullo (BOE do 11).