Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Rendementos íntegros

Arrendamento de bens inmobles ou constitución ou cesión de dereitos ou facultades de uso ou desfrute sobre estes

Normativa: Art.º 22.2 Lei IRPF

Constitúen rendementos íntegros do capital inmobiliario as cantidades que por todos os conceptos deba satisfacer o adquirente ou cesionario dos dereitos ou facultades de uso ou desfrute constituídos sobre os bens inmobles ou, se é o caso, as que deba satisfacer o arrendatario ou subarrendatario de tales inmobles.

Ademais, deben incluírse entre os rendementos do capital inmobiliario as cantidades percibidas ou que corresponda percibir por razón dos restantes bens cedidos co inmoble como, por exemplo, o mobiliario e aparellos, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) ou, no seu caso, o Imposto Xeral Indirecto Canario (IGIC).

COVID -19: como consecuencia da crise sanitaria e a declaración de estado de emerxencia, para o cálculo do rendemento neto do capital inmobiliario debe terse en conta que as modificacións no importe fixado como prezo do aluguer (calquera que sexa o importe da redución), determinan que o rendemento íntegro do capital inmobiliario correspondente aos períodos os que afecte sexa o correspondente aos novos importes acordados polas partes.

Ademais, nos casos nos que se pacte o diferimiento dos pagamentos polo aluguer, non procederá reflectir un rendemento de capital inmobiliario nos meses nos que se diferiu o devandito pagamento ao terse diferido a esixibilidade da renda (non procede a imputación da renda porque esta non é esixible), en aplicación do establecido no artigo 14.1.a) da Lei do IRPF, que dispón que os rendementos do traballo e do capital se imputarán ao período impositivo en que sexan esixibles polo seu perceptor.

Distinto é o caso no que o arrendador non acorda a modificación ou redución do importe fixado como prezo do aluguer (calquera que sexa o importe da redución) nin acorda o aprazamento do seu pagamento, producíndose o non pagamento das rendas do aluguer ao seu vencemento.Nese caso, deberase imputar como rendemento íntegro do capital inmobiliario, as cantidades correspondentes ao arrendamento do inmoble, mesmo aínda que non fosen percibidas.

Subarrendamento ou traspaso

Nos supostos de subarrendamento ou traspaso, o propietario ou usufructuario do inmoble deberá computar como rendementos íntegros do capital inmobiliario as cantidades percibidas en concepto de participación no prezo de tales operacións.

As cantidades percibidas polo arrendatario nos supostos de traspaso ou cesión dos dereitos de arrendamento teñen a consideración de ganancias de patrimonio, pero as que perciba no suposto de subarrendamento son rendementos do capital mobiliario.