Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

En concreto:Distribución da prima de emisión e a redución de capital con devolución de achegas

Normativa:Arts.25.1.e) e 33.3.a) Lei IRPF

Hai que distinguir entre:

 • Valores admitidos a negociación nalgún dos mercados de valores da Unión Europea

  No caso de distribución da prima de emisión e a redución de capital con devolución de achegas correspondente a valores admitidos a negociación os importes obtidos minorarán, ata a súa anulación, o valor de adquisición das accións ou participacións afectadas e os excesos que puidesen resultar tributarán como rendementos do capital mobiliario non suxeitos a retención ou a ingreso a conta.

  Non obstante, cando a redución de capital proceda de beneficios non distribuídos, a totalidade do percibido por este concepto tributará como dividendo.Para estes efectos, considerarase que as reducións de capital, calquera que sexa a súa finalidade, afectan en primeiro lugar á parte do capital social que non proveña de beneficios non distribuídos, ata a súa anulación.

 • Valores non admitidos a negociación nalgún dos mercados de valores da Unión Europea

  No caso de distribución da prima de emisión e de redución de capital que teña por finalidade a devolución de achegas e non proceda de beneficios non distribuídos, correspondente a valores non admitidos a negociación nalgún dos mercados regulados de valores definidos na Directiva 2014/65/ UE (Unión Europea) do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e representativos da participación en fondos propios de sociedades ou entidades, cando a diferenza entre o valor dos fondos propios das accións ou participacións correspondente ao último exercicio pechado con anterioridade á data da distribución da prima ou á da redución de capital e o seu valor de adquisición sexa positiva, o importe obtido ou o valor normal de mercado dos bens ou dereitos recibidos considerarase rendemento do capital mobiliario co límite da citada diferenza positiva.

  Sinalar que, se ben os artigos 25.1.e) e 33.3.a) Lei IRPF fan referencia á Directiva 2004/39/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, a devandita directiva foi derrogada con efectos do 3 de xaneiro de 2017 pola Directiva 2014/65/ UE (Unión Europea) do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros.Esta, no seu artigo 94 dispón que as referencias á Directiva 2004/39/CE se entenderán feitas á Directiva 2014/65/UE.

  Se a diferenza fose negativa ou cero, o percibido minorará o valor de adquisición das accións ou participacións ata anulalo.

  Para os efectos do cálculo da diferenza positiva, o valor dos fondos propios minorarase se é o caso, nos seguintes importes:

  • No importe dos beneficios repartidos con anterioridade á data da distribución da prima de emisión ou á da redución de capital, procedentes de reservas incluídas nos citados fondos propios.
  • No importe das reservas legalmente indispoñibles incluídas nos devanditos fondos propios que se tivesen xerado con posterioridade á adquisición das accións ou participacións.

  O exceso sobre este límite minorará o valor de adquisición das accións ou participacións ata anulalo e a parte do devandito exceso que supere o valor de adquisición tributará como rendemento do capital mobiliario non suxeito a retención ou a ingreso a conta.

  Así mesmo, co obxecto de evitar supostos de dobre imposición, se a repartición da prima de emisión ou a redución de capital que teña por finalidade a devolución de achegas e non proceda de beneficios non distribuídos determinaron rendementos do capital mobiliario pola referida diferenza entre o valor de adquisición e o dos fondos propios, e con posterioridade o contribuínte obtivese dividendos ou participacións en beneficios da mesma entidade en relación con accións ou participacións que tivesen permanecido no seu patrimonio dende a distribución da prima de emisión ou dende a redución de capital, o importe destes minorará o valor de adquisición destas, co límite dos rendementos do capital mobiliario previamente computados pola repartición da prima de emisión ou pola redución de capital con devolución de achegas.

  En resumo: se os fondos propios atribuíbles ao contribuínte persoa física (minorado nas reservas indispoñibles incluídas nos devanditos fondos propios que se tivesen xerado con posterioridade á adquisición das accións ou participacións e no importe dos beneficios repartidos con anterioridade á data da distribución da prima de emisión ou á da redución de capital procedentes de reservas incluídas nos citados fondos propios) superan o valor de adquisición das súas accións ou participacións, o percibido, ata a devandita diferenza positiva tributa como rendemento do capital mobiliario.O resto do percibido reduce o valor de adquisición das accións ou participacións ata a súa anulación e a parte que supere o valor de adquisición tributa como rendemento do capital mobiliario non suxeito a retención ou a ingreso a conta.

  A razón da devandita modificación encóntrase en que o devandito parágrafo aclaratorio só ten en conta como minoración dos fondos propios as reservas legais, non mencionando as reservas repartidas antes, que se encontran incluídas nos fondos propios.Á súa vez non se precisa que as devanditas reservas legais incluídas nos devanditos fondos propios son as que se tivesen xerado con posterioridade á adquisición das accións.Por outro lado, a palabra “exceso”, pode confundir, xa que no parágrafo anterior se utiliza no sentido da parte do total percibido que excede da diferenza positiva entre os fondos propios e o valor de adquisición, mentres que no presente parágrafo se utiliza primeiro como diferencia positiva entrelos fondos propios e o valor de adquisición e en segundo lugar parece que como a parte do total percibido que excede da diferenza positiva entre os fondos propios e o valor de adquisición.Por último, debe eliminarse a expresión “tributa outra vez”, xa que cada compoñente en que se divide o percibido da sociedade, tributa ou se computa unha soa vez.

  A continuación, recóllese un suposto practico sobre este tema: