Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo:Distribución da prima de emisión e a redución de capital con devolución de achegas en valores non admitidos a negociación

Don R.G.M. adquiriu no ano 2009 a cantidade de 300 accións da sociedade “Max, S.A."que non cotiza en bolsa por un importe total de 3.000 euros.O 15 de outubro de 2019 percibiu, como consecuencia da ampliación de capital que a citada sociedade realizou o ano anterior, unha prima de emisión de 2 euros por acción.

O capital social da entidade “Max, S.A" no último exercicio pechado con anterioridade á data de distribución da prima estaba formado por 2.500 accións de valor nominal de 10 euros, e existían reservas constituídas por importe de 2.500 euros, das que 1.250 euros correspondían a reservas indispoñibles.

Solución:

Valor Fondos Propios

  • Capital social (2.500 accs.x 10): 25.000,00
  • Reservas totais: +2.500,00
  • Reservas indispoñibles: –1.250,00
  • Valor fondos propios sociedade “Max, S.A."(25.000 + 2.500 - 1.250) = 26.250,00
  • Valor Fondos Propios correspondentes ás accións de Don R.G.M. (10,5 euros x 300 accs.)(1) = 3.150,00

Nota (1) O valor dos fondos propios por acción será de 10,5 euros [resultado de dividir o valor dos fondos propios da sociedade correspondente ao último exercicio pechado con anterioridade á data da distribución da prima entre o número total de accións da devandita sociedade, isto é, 26.250,00 euros / 2.500 accións].(Volver)

Límite tributación

  • Valor fondos propios das accións: 3.150,00
  • Valor de adquisición das accións: 3.000,00
  • Diferenza positiva: 150,00

Tributación da prima de emisión

  • Prima de emisión (300 accs.x 2) = 600,00
  • Límite (3.150 -3.000) =150,00

Importe que tributa como rendemento de capital mobiliario (2): 150,00

Nota (2) Será a diferenza positiva entre o valor dos fondos propios correspondente ás accións e o valor de adquisición destas, xa que o rendemento do capital mobiliario a computar nestes casos ten como límite a citada diferenza positiva e non está suxeito a retención.(Volver)

Exceso que minora o valor de adquisición (6600 - 150) (3) = 450,00

Nota (3) Virá determinado polo exceso entre a diferenza positiva entre o valor fondos propios correspondente ás accións e o valor de adquisición destas e o importe da prima percibido, isto é, 450 euros (600 – 150).Como consecuencia do anterior o novo valor de adquisición das accións será de 2.550 euros (3.000 – 450)

Se con posterioridade o contribuínte obtivese dividendos ou participacións en beneficios da mesma entidade en relación con estas accións, o importe destes co límite dos rendementos do capital mobiliario previamente computados pola repartición da prima de emisión a consecuencia da referida diferenza entre o valor de adquisición e o dos fondos propios, minorará tamén o valor de adquisición das accións.(Volver)