Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Tributación e mobilización de dereitos económicos

Tributación

a. Rendementos capital mobiliario positivos:exención
  • Cualificación dos rendementos capital mobiliario dos Plans de Aforro a longo prazo:

    • Seguro Individual de Aforro a Longo Prazo (SIALP):Rendementos procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez (Art. 25.3 Lei IRPF)
    • Conta Individual de Aforro a Longo Prazo e as súas siglas (CIALP):Rendementos procedentes da cesión a terceiros de capitais propios (Art. 25.2 Lei IRPF)
  • Os rendementos positivos do capital mobiliario procedentes dos seguros de vida, depósitos e contratos financeiros a través dos cales se instrumenten os Plans de Aforro a Longo Prazo estarán exentos sempre que o contribuínte non efectúe disposición ningunha do capital resultante do Plan antes de finalizar o prazo de 5 anos dende a súa apertura.
  • Se con anterioridade á finalización do prazo de 5 anos se produce calquera disposición do capital resultante ou se incumpre o límite de achegas anuais, o contribuínte estará obrigado a integrar os rendementos xerados durante a vixencia do Plan no período impositivo no que se produza tal incumprimento.

    Nestes casos a entidade de crédito ou aseguradora coa que o contribuínte tivese contratado o plan de aforro a longo prazo estará obrigada a practicar retención ou pagamento a conta, que foi en 2019 do 19 por 100 sobre os rendementos do capital mobiliario positivos obtidos dende a apertura do Plan, incluídos os que puidesen obterse con motivo da extinción deste (Art.75.4 Regulamento IRPF).

b. Rendementos capital mobiliario negativo

Os rendementos do capital mobiliario negativos que, se é o caso, se obteñan durante a vixencia do Plan de Aforro a Longo Prazo, incluídos os que puidesen obterse con motivo da extinción do Plan, imputaranse ao período impositivo en que se produza dita extinción e unicamente na parte do importe total dos devanditos rendementos negativos que exceda da suma dos rendementos do mesmo Plan aos que tivese resultado de aplicación a exención.

Mobilización de dereitos económicos

O titular dun Plan de Aforro a Longo Prazo poderá mobilizar integramente os dereitos económicos do seguro individual de aforro a longo prazo e os fondos constituídos na conta individual de aforro a longo prazo a outro Plan de Aforro a Longo Prazo do que será titular sen que iso implique a disposición dos recursos e, en consecuencia, sen perda do beneficio fiscal da exención dos rendementos de capital mobiliario positivos, sempre que a mobilización cumpra determinados requisitos que establece a disposición adicional oitava do Regulamento do IRPF.

Non será posible a mobilización naqueles casos nos que sobre os dereitos económicos ou sobre os fondos recaia algún embargo, carga, peñoramento ou limitación de disposición legal ou contractual.